RODO
 • Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku
 • Komunikat Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół z dnia 20.03.2020r
 • Ogłoszenie dla słuchaczy KKZ
 • Test dla KKZ RL.03
 • Zasady pracy zdalnej w PZS Chmielnik
 • Informacje dla słuchaczy KKZ RL03 - Chmielnik

Zarządzenie dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku z dnia 28 kwietnia 2020 roku 

 

 1. Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 kształcenie na odległość w szkołach i placówkach zostaje przedłużone do 24 maja br.
 2. Zgodnie z harmonogramem podanym przez CKE pisemne egzaminy maturalne rozpoczną się 08 czerwca 2020 roku .
 3. W czasie planowanych dni wolnych na okres matur w terminie 4,5,6 maja 2020 roku w obecnej sytuacji zajęcia będą prowadzone zgodnie z planem zajęć.
 4. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie potrwa od 22 czerwca do 09 lipca 2020 roku. Szczegółowy harmonogram egzaminów w poszczególnych kwalifikacjach zostanie opublikowany na stronie szkoły.
 5. Przewidziane do realizacji praktyki zawodowe w miesiącu maju odbędą się
  w późniejszym, możliwym terminie. W związku z tym nauczyciele dokonują korekty szkolnych planów nauczania i realizują w tym czasie treści nauczania zawarte
  w podstawie programowej oraz programach nauczania. Uczniowie zobowiązani
  są do uczestnictwa w zajęciach realizowanych w tym okresie zdalnie.


                                                                                                    Sławomir  Wójcik

Read More

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!

Pandemia koronawirusa spowodowała, że wspólnie przeżywamy trudny czas narodowej kwarantanny. Z dnia na dzień zmieniło się nasze życie. Każdego dnia  towarzyszy nam niepokój o nasze zdrowie i zdrowie naszych rodzin. Jednocześnie w tych trudnych chwilach okazujemy sobie wzajemne wsparcie, pomagamy osobom starszym, chorym,  szczególną troską otaczamy małe dzieci. Zdajemy sobie sprawę, że zawieszenie zajęć szkolnych to rozwiązanie, które może zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa i zwiększyć  bezpieczeństwo. Dziś jest to nadrzędnym celem całego społeczeństwa. Stan ten może potrwać dłużej niż do 25 marca tego roku.  Kierując się  troską i odpowiedzialnością za naszych uczniów,  nauczyciele i wychowawcy już w dniu 12 marca rozpoczęli kształcenie zdalne, które odbywa się poprzez dziennik elektroniczny, drogą mailową oraz grupy na facebooku. Szczególnie ważne jest utrwalenie wiedzy przez uczniów klas maturalnych, istotne jest  również rozwijanie swoich kompetencji przez uczniów klas młodszych. Apeluję do Was raz jeszcze by dobrze wykorzystać ten czas. Rozwijajcie Wasze zainteresowania, korzystając z bogatych zasobów internetu, przeczytajcie ciekawe książki, obejrzyjcie ciekawy film, wykonajcie polecenia Waszych nauczycieli. Korzystajcie z ich wiedzy i doświadczenia wykorzystując nowoczesne  technologie multimedialne. Wykorzystajcie Wasze smartfony, które towarzyszą Wam każdego dnia  do wzajemnej komunikacji, przekazując  informacje koleżankom i kolegom, którzy mają utrudniony dostęp do Internetu. Codziennie dbajcie o własne  bezpieczeństwo, ściśle przestrzegając zaleceń Ministra Zdrowia oraz  Głównego Inspektora Sanitarnego.  Pamiętajcie, że zdrowie Wasze i Waszych rodzin jest wartością bezcenną. Jestem przekonany, że czas epidemii przeminie, a wówczas wszyscy powrócimy do codziennych zajęć  i obowiązków, które pomogą Wam realizować dalsze plany życiowe i marzenia. Proszę również o współpracę ze szkołą Waszych rodziców. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w razie pytań i problemów, które trzeba rozwiązać.   Dziś czekamy na rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, które określi dalsze ramy kształcenia zdalnego. Będziemy o tym informować Was na bieżąco.

Pozdrawiam wszystkich, życząc  dobrego zdrowia, wytrwałości i dyscypliny w działaniach, które pomogą pokonać koronawirusa. Jesteśmy od niego silniejsi.

 

                                                                                                                    Sławomir Wójcik

Read More

Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku informuje, że zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa zajęcia w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego Rolnik RL. 03 planowane w dniach 14-15 marca 2020 roku zostają zawieszone. Wszyscy słuchacze zobowiązani są do wypełnienia testu egzaminacyjnego, który zostanie  podany w wersji elektronicznej w zakładce http://www.zs3chmielnik.pl/index.php/dla-ucznia/kursy-kwalifikacyjne i przesłania go na wskazanego maila. Będzie to podstawą do zaliczenia przedmiotu „Produkcja zwierzęca”.

                                                                                                                                                                                           Dyrektor

                                                                                                                                                                                          Sławomir Wójcik

Read More
 
Test należy wypełnić i jego skan przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 25 marca 2020 roku. Wynik testu będzie podstawą do zaliczenia przedmiotu "Produkcja zwierzęca"

Link do testu:

http://www.zs3chmielnik.pl/index.php/dla-ucznia/plan-zajec?download=212:test-rl-03

Read More

Zasady organizacji zdalnego nauczania w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

 

 1. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nauka w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku jest realizowana na odległość. Podstawową formą komunikacji wychowawców, nauczycieli z uczniami i ich rodzicami jest dziennik elektroniczny oraz droga mailowa. Materiały do samokształcenia mogą być umieszczane w zakładce MATERIAŁY DLA UCZNIA na stronie internetowej szkoły zs3chmielnik.pl. W celu włączenia większej interaktywności w procesie nauczania rekomendujemy pracę na jednej z platform: edukator.pl, epodreczniki.pl, classroom.google.com .

 

 1. Zajęcia odbywają się zgodnie z tygodniowym planem zajęć. Tematy realizowanych lekcji uwzględniają podstawę programową.

 

 1. Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość. Rekomendujemy korzystanie z materiałów multimedialnych zawartych na platformach: epodreczniki.pl,  google.classroom.com, edukator.pl  oraz w portalach  wydawnictw podręczników, z którymi współpracują nauczyciele.

 

 1. Tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas powinien uwzględniać równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć oraz możliwości psychofizyczne ucznia, a także  zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną.  Dobór narzędzi przy tej formie kształcenia powinien również uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. Koordynację powyższych zasad sprawować będą wychowawcy klas, przewodniczący zespołów przedmiotowych i zawodowych,  oraz zespół wychowawczy pod przewodnictwem Pana Roberta Gajka. Nadzór nad przebiegiem procesu zdalnego nauczania sprawuje wicedyrektor PZS w Chmielniku Pan Robert Zawierucha.

 

 1. Obowiązuje dotychczasowy Szkolny System Oceniania w oparciu, o który będzie monitorowana i sprawdzana wiedza uczniów oraz postępy w nauce. Przy ocenianiu należy jednak uwzględnić specyfikę związaną z okresem kwarantanny, sytuację rodzinną uczniów związaną z ograniczeniami wynikającymi z dostępności do Internetu, komputerów i urządzeń multimedialnych. Ocenianie powinno być prowadzone z zachowaniem rozwagi i rozsądku. W przypadku braku dostępu ucznia do Internetu lub urządzeń multimedialnych dopuszcza się wykonywanie zadań w wersji papierowej i przesyłanie zdjęć lub skanów prac w wersji elektronicznej. W sytuacjach szczególnych dopuszcza się inne możliwości komunikacji między nauczycielem i uczniem. Od uczniów oczekujemy zaangażowania w realizację zajęć prowadzonych na odległość. Liczymy na współpracę w tym zakresie z rodzicami.

 

 1. Zajęcia w ramach kształcenia zawodowego będą prowadzone przede wszystkim w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz w ograniczonym stopniu  również w zakresie zajęć praktycznych wyłącznie wtedy, gdy z programu nauczania danego zawodu wynika taka możliwość. Część niemożliwa do zrealizowania podczas nauki zdalnej, będzie mogła być realizowana w kolejnych latach nauki, a część zajęć przewidzianych do realizacji na kolejne lata będzie  można realizować zdalnie w tym roku szkolnym. Praktyki zawodowe przewidziane do realizacji w tym roku szkolnym będą zrealizowane po zakończeniu okresu kwarantanny.

 

 1. Nauczyciele i specjaliści, realizując naukę na odległość w ramach nauczania indywidualnego zobowiązani są do dostosowania sposobów oraz metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym wynikających z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych. Koordynację nauczania indywidualnego sprawują wychowawcy klas, w których uczniowie realizują nauczanie indywidualne.

 

 1. Zajęcia realizowane w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego RL. 03 są również realizowane na odległość.

 

 1. We wszystkich nieuregulowanych kwestiach decyzje będzie podejmować w ramach swoich kompetencji Dyrekcja PZS w Chmielniku oraz Rada Pedagogiczna PZS w Chmielniku.

 

                                                                                                                                   Dyrektor

                                                                                                                             Sławomir  Wójcik

 

Read More

1. Proszę o rozwiązanie testu pisemnego, odpowiedzi wpisujemy do załączonej KARTY ODPOWIEDZI. Na adres e-mail przesyłamy tylko i wyłącznie wypełnioną  KARTĘ ODPOWIEDZI wraz z imieniem i nazwiskiem .

Materiały do egzaminu pisemnego

Karta odpowiedzi

2. Proszę także o rozwiązanie zadania praktycznego. Wypełniamy w nim tabele nr 1, 2, 3, wpisując prawidłowe wartości. Pod tabelami proszę wpisać imię i nazwisko. Wypełnione egzaminy przesyłamy na adres e-mail. Tytuł KKZ Chmielnik

Materiały do egzaminu praktycznego

3.Testy, zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami można znaleźć na takich stronach jak :

 https://arkusze.pl/egzamin-zawodowy-kwalifikacja-r-03/

 https://kwalifikacjewzawodzie.pl/_kwalifikacje/

https://www.egzaminzawodowy.info/

 Wszelkie pytania, niejasności dotyczące egzaminu zawodowego proszę kierować na adres e-mail. Jako tytuł proszę wpisać KKZ Chmielnik.

W miarę możliwości postaram się odpowiedzieć.

 Mój adres e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Krzysztof Tytko

 

 

Read More

Szanowni Państwo!

 25 maja 2018r. do obowiązujących już przepisów prawa, dołączył nowy europejski akt prawny, powszechnie znany jako RODO.

           Jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1).

           Jego postanowienia nakładają na wszystkie podmioty, które gromadzą i pracują z danymi osobowymi, pewne obowiązki. Jednym z nich jest tak zwany

 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

           Mówi o nim między innymi Artykuł 13 RODO, zobowiązując podmioty do przekazania pewnych informacji osobom, których dane osobowe przetwarzają.

           Starając się jak najlepiej wypełnić powyższy obowiązek oraz jednocześnie wyjaśnić Państwu, kto jest "opiekunem" czyli Administratorem danych osobowych oraz dlaczego Państwa
o takie dane osobowe prosimy podczas załatwiania spraw, informujemy:

 - Administratorem przetwarzanych przez nas danych osobowych jest Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku z siedzibą przy ul. Dygasińskiego 11, 26-020 Chmielnik, kontakt email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 - Administrator, jako podmiot publiczny, wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawie swoich danych osobowych, na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 - Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu ściśle związanym z charakterem naszej działalności jako placówki oświatowej. W zależności od charakteru załatwianej sprawy przetwarzanie danych osobowych odbywa się głównie na podstawie dwóch zapisów RODO:

- Art 6, ust. 1, lit. a - zgody osoby na przetwarzanie danych - np. gdy chcą Państwo uczęszczać do naszej Szkoły, biorąc udział w zajęciach jako uczniowie lub wywiadówkach jako opiekunowie, ujawniają Państwo swoje dane niejako automatycznie podczas przebiegu tych spotkań. Muszą mieć Państwo świadomość tego faktu i wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych.

 - Art 6, ust. 1, lit. c - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - czyli np. wydania świadectw szkolnych, legitymacji ucznia, dokonania wpisu do księgi uczniów itp. obowiązki wynikające z przepisów prawa. Abyśmy mogli dokonać tych czynności, przepisy te każą nam przetwarzać niektóre dane osobowe.

 - Większość czynności z Państwa danymi osobowymi, jest wykonywana w związku z pobieraniem nauki. Wiąże się z tym szereg czynności przetwarzania danych, jak np. organizacja praktyk zawodowych. Należy jednak pamiętać o tych przyjemniejszych czynnościach jakimi jest choćby organizacja wycieczek – takie przetwarzanie nie ma bezpośredniej podstawy prawnej (obowiązku) i dlatego wymaga Państwa zgody. Szczegółowe podstawy prawne zbierania Państwa danych znajdują się w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1457).

 - Czas przechowywania Państwa danych osobowych jest zależny od charakteru sprawy i przepisów prawa, które o tym mówią. Zazwyczaj czas ten jest równy czasowi trwania sprawy, na przykład do czasu, gdy będą Państwo pobierali naukę oraz dodatkowy okres określony w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 - Każda osoba posiada prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia - w ramach dopuszczonych przepisami prawa lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych.

 - Każda osoba posiada prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

 - W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 - Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 - Państwa dane osobowe przetwarzane w Szkole mogą zostać ujawnione jedynie organom upoważnionym do tego przepisami prawa (np. organy kontroli lub sądy).

 - W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 - Podanie danych osobowych podczas załatwiania spraw w Szkole może zatem być dobrowolne lub wynikać z obowiązku prawnego. Najczęściej podawanymi przez Państwa dobrowolnymi danymi osobowymi są numer telefonu, adres e-mail lub adres do korespondencji. Służą na do łatwiejszego powiadomienia Państwa o pilnych i ważnych sprawach. Danych nieobowiązkowych, nie muszą Państwo podawać, należy jednak pamiętać, że nie będziemy mieli wówczas możliwości na szybkie dokonanie powiadomienia lub skontaktowania się w razie nagłych wypadków.

Facebook