Zasady rekrutacji

Nowoczesna szkoła zawodowa nowoczesny region

 • Slajd1.PNG
 • Slajd2.PNG
 • Slajd3.PNG
 • Slajd4.PNG
 • Slajd5.PNG
 • Slajd6.PNG
 • Slajd7.PNG
 • Slajd8.PNG
 • Slajd9.PNG
 • Slajd10.PNG
 • Slajd11.PNG

Wiedza Edukacja Rozwój

 • Slajd1.JPG
 • Slajd2.JPG
 • Slajd3.JPG
 • Slajd4.JPG
 • Slajd5.JPG
 • Slajd6.JPG
 • Slajd7.JPG
 • Slajd8.JPG
 • Slajd9.JPG
 • Slajd10.JPG
 • Slajd11.JPG
 • Slajd12.JPG
 • Slajd13.JPG
 • Slajd14.JPG
 • Slajd15.JPG
 • Slajd16.JPG
 • Slajd17.JPG
 • Slajd18.JPG
 • Slajd19.JPG
 • Slajd20.JPG

 

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 w Zespole Szkół Nr 3 w Chmielniku

 

  1. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2018/2019 do:
  2. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych,
  3. Szkoły Policealnej dla Dorosłych,
  4. Na kwalifikacyjne kursy zawodowe

  Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019, w tym terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego zostały określone przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku w porozumieniu ze Starostą Kieleckim

   i przedstawiają się następująco:
  I. Terminarz rekrutacji do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, na semestr I Szkoły Policealnej dla Dorosłych, Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe na rok szkolny 2018/2019

 

L.p

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu

uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 28.05.2018 r.

do 26.06.2018 r.

 

 

 

od 13.07.2018 r.

do 18.07.2018 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły dla dorosłych i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy

od 26.06.2018 r.

do 29.06.2018r.

 

 

 

 

od 18.07.2018r.

do 9.07.2018 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów

Zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 06.07.2018 r.

godz. 12.00

 

25.07.2018

godz. 12.00

4.

Potwierdzenie przez kandydata w postaci przedłożenia

odpowiednio:

- oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej, w przypadku ubiegania się o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych,

do 10.07.2018 r

do 1.08.2018 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

12.07.2018 r.

godz. 12.00

02.08.2018 r. godz.12.00

  1. Do klasy pierwszej Szkoły Policealnej dla Dorosłych przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają:
  2. a) wykształcenie średnie
  3. b) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

   

  1. Do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli:
  2. a) szkołę podstawową,
  3. b) gimnazjum,
  4. c) zasadniczą szkołę zawodową / Kandydat, który posiada świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej może zostać przyjęty do drugiej klasy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych./

   

  1. Na kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone przez szkołę przyjmuje się kandydatów, którzy:
  2. posiadają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
  3. posiadają ukończoną szkołę podstawową, gimnazjum lub zasadniczą szkołę zawodową

   

  1. Ubiegając się o przyjęcie do szkoły kandydat winien złożyć wniosek o przyjęcie, który zawiera:

  1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

  2) imiona i nazwiska rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – imiona rodziców;

  3) adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – adres miejsca zamieszkania kandydata;

  4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – adres poczty elektronicznej i numer telefonu kandydata, o ile je posiadają;

  5) wskazanie kolejności wybranych publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych;

  6) w przypadku wniosku o przyjęcie do publicznych szkół ponadgimnazjalnych – wskazanie wybranego oddziału w danej szkole.

  1. 7. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów
  2. Wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych szkół, w którym określa się kolejność wybranych publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.
  3. 9. Postępowanie rekrutacyjne publicznych szkół przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły lub placówki. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
  4. 10. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do publicznej szkoły, publicznej placówki, na zajęcia w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej, na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy.
  5. 11. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła będzie miała nadal wolne miejsca, dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku przeprowadzi postępowanie uzupełniające zgodnie z terminami określonymi w punkcie 1.

  Załączniki do pobrania

DRUKI PODAŃ DO SZKÓŁ

- Wniosek o przyjęcie do szkoły dla kandydata pełnoletniego w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły.

ZASADY  REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 W CHMIELNIKU

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczególnego trybu i terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. poz. 1942) i zarządzenia nr 48/17 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, określenia terminów  składania dokumentów, potwierdzania woli podjęcia nauki w danej szkole,  sposobów przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć  edukacyjnych, wyników egzaminu gimnazjalnego, sposobów punktowania innych osiągnięć  kandydatów na rok szkolny 2018/2019 w województwie świętokrzyskim.

 1. Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów:
 2. O przyjęciu do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.
 3. Kandydaci składają dokumenty w sekretariacie szkoły w terminie od  14 maja – 20 czerwca 2018 r. Dyrektor szkoły przedłuża termin składania dokumentów o przyjęcie do szkoły, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza niż liczba miejsc, którymi dysponuje szkoła.
 4. Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w drodze zarządzenia powołuje komisję rekrutacyjną.
 5. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 6. Kandydaci zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

 

- Wniosek o przyjęcie do szkoły (specjalny druk do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły),

- Dwie aktualne fotografie (opisane imieniem i nazwiskiem na odwrocie),

- Karta zdrowia,

- Świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego lub kopie tego świadectwa lub zaświadczenia, poświadczone przez dyrektora gimnazjum, które ukończył kandydat.

W przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich.

 

 1. Kwalifikowanie kandydatów.

 

 1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej danego typu szkoły ponadgimnazjalnej decyduje suma punktów uzyskanych jako wynik:

- Liczby punktów z zewnętrznego egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.

- Liczby punktów za oceny z wybranych zajęć edukacyjnych.

- Liczby punktów za osiągnięcia ucznia wpisane na świadectwie.

 1. Ustala się następujące zajęcia edukacyjne, z których oceny uzyskane na świadectwie będą przeliczane na punkty –maksymalnie 72 punkty: język polski,  język obcy nowożytny,  matematyka plus jedne zajęcia edukacyjne spośród następujących: historia, geografia, biologia, fizyka, chemia, informatyka.
 2. Przy przeliczaniu na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego wynik przedstawiony w procentach z : języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0.2
 3. Przyjmuje się następujący sposób punktacji z przeliczenia ocen umieszczonych na świadectwie:
  - celujący – 18 punktów,

- bardzo dobry – 17 punktów,

- dobry – 14 punktów,

- dostateczny – 8 punktów,

- dopuszczający – 2 punkty.

 1. Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem– 7 punktów.
 2. Potwierdzone osiągnięcia - uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
 3. a) finaliści jednego konkursu przedmiotowego– 10 punkty,
 4. b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 5. c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

 

 1. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 2. a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 3. b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 4. c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 5. d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 6. e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 7. f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

 

 1. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 2. a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 3. b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 4. c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 5. d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

 

 1. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych o których mowa w pkt 5  na tym samym szczeblu i z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum przyznaje się jednorazowo punkty za  najwyższe  osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach z tym, że maksymalna liczba  możliwych do uzyskania wynosi 18.

 

 1. Osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu rozumiany jako systematyczna, dobrowolna (co najmniej w okresie półrocznym), udokumentowana działalność wykonywana ochotniczo i bez wynagrodzenia, np. aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi itp. –3 punkty. 

 

MINIMALNĄ LICZBĄ PUNKTÓW WARUNKUJĄCĄ PRZYJĘCIE KANDYDATA DO: 

BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA  - 30 PUNKTÓW,

TECHNIKUM - 50 PUNKTÓW,

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  – 70

LICZONYCH JAKO SUMA:

 • Punktów uzyskanych za egzamin gimnazjalny,
 • Punktów z przeliczenia ocen uzyskanych na świadectwie,
 • Punktów za szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie.

 

 1. Dla absolwentów gimnazjów zwolnionych z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 2. b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 3. c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 4. d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 5. e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

 

2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 2. b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 3. c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 4. d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 5. e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
 • oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

 

3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 2. b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 3. c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 4. d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 5. e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
 • oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;


4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a) celującym – przyznaje się 20 punktów,
 2. b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
 3. c) dobrym – przyznaje się 13 punkty,
 4. d) dostatecznym – przyznaje się 8 punkty,
 5. e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.


5) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw. ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy przelicza się na punkty, w sposób określony w pkt. 1), oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.


6) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

 1. celującym – przyznaje się 20 punktów;
 2. bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;
 3. dobrym – przyznaje się 13 punkty;
 4. dostatecznym – przyznaje się 8 punkty;
 5. dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

 

III. Harmonogram rekrutacji do szkół Zespołu Szkół nr 3 w Chmielniku

 

 1. Od 14.05.2018r. do 20.06.2018 r.– składanie dokumentów i podań o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży. Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo zmniejszenia minimalnej liczby punktów warunkującej przyjęcie kandydata do szkoły w przypadku wolnej liczby miejsc.
 2. Od 22.06.2018r. do 26.06.2018r. - Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu .
 3. Od 26.2018r. do 27.06 2018r.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy oSO
 4. 02 lipca 2018roku do godz.1500 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 5. Do 29 lipca 2018r. Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi
  z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły
 6. Do 6 lipca 2018r do godz. 15.00  Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, karty zdrowia, podpisanych zdjęć o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
 7. 9 lipca 2018 roku o godzinie 12.00 –Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

 1. Od 9 lipca 2018 r. do 20 lipca 2018r. postepowanie uzupełniające
 • Od 9.07 do 11.07 2018 r. do godz. 15.00– składanie dokumentów i podań o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży. .
 • Do 13 lipca 2018 do godz. 15.00 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy oSO
 • 07.2018roku do godz.1200 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 • Do 18.07.2018r. Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły
 • Do 19.07.2018r do godz. 15.00  Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
 • 07. 2018 roku o godzinie 12.00 –Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

 1. Preferencje przy przyjmowaniu do szkoły.
 2. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów.

 

DRUKI PODAŃ DO SZKÓŁ

Podkategorie

Facebook