Zasady rekrutacji - dorośli

Nowoczesna szkoła zawodowa nowoczesny region

 • Slajd1.PNG
 • Slajd2.PNG
 • Slajd3.PNG
 • Slajd4.PNG
 • Slajd5.PNG
 • Slajd6.PNG
 • Slajd7.PNG
 • Slajd8.PNG
 • Slajd9.PNG
 • Slajd10.PNG
 • Slajd11.PNG

Wiedza Edukacja Rozwój

 • Slajd1.JPG
 • Slajd2.JPG
 • Slajd3.JPG
 • Slajd4.JPG
 • Slajd5.JPG
 • Slajd6.JPG
 • Slajd7.JPG
 • Slajd8.JPG
 • Slajd9.JPG
 • Slajd10.JPG
 • Slajd11.JPG
 • Slajd12.JPG
 • Slajd13.JPG
 • Slajd14.JPG
 • Slajd15.JPG
 • Slajd16.JPG
 • Slajd17.JPG
 • Slajd18.JPG
 • Slajd19.JPG
 • Slajd20.JPG

 

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 w Zespole Szkół Nr 3 w Chmielniku

 

  1. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2018/2019 do:
  2. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych,
  3. Szkoły Policealnej dla Dorosłych,
  4. Na kwalifikacyjne kursy zawodowe

  Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019, w tym terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego zostały określone przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku w porozumieniu ze Starostą Kieleckim

   i przedstawiają się następująco:
  I. Terminarz rekrutacji do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, na semestr I Szkoły Policealnej dla Dorosłych, Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe na rok szkolny 2018/2019

 

L.p

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu

uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 28.05.2018 r.

do 26.06.2018 r.

 

 

 

od 13.07.2018 r.

do 18.07.2018 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły dla dorosłych i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy

od 26.06.2018 r.

do 29.06.2018r.

 

 

 

 

od 18.07.2018r.

do 9.07.2018 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów

Zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 06.07.2018 r.

godz. 12.00

 

25.07.2018

godz. 12.00

4.

Potwierdzenie przez kandydata w postaci przedłożenia

odpowiednio:

- oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej, w przypadku ubiegania się o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych,

do 10.07.2018 r

do 1.08.2018 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

12.07.2018 r.

godz. 12.00

02.08.2018 r. godz.12.00

  1. Do klasy pierwszej Szkoły Policealnej dla Dorosłych przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają:
  2. a) wykształcenie średnie
  3. b) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

   

  1. Do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli:
  2. a) szkołę podstawową,
  3. b) gimnazjum,
  4. c) zasadniczą szkołę zawodową / Kandydat, który posiada świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej może zostać przyjęty do drugiej klasy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych./

   

  1. Na kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone przez szkołę przyjmuje się kandydatów, którzy:
  2. posiadają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
  3. posiadają ukończoną szkołę podstawową, gimnazjum lub zasadniczą szkołę zawodową

   

  1. Ubiegając się o przyjęcie do szkoły kandydat winien złożyć wniosek o przyjęcie, który zawiera:

  1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

  2) imiona i nazwiska rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – imiona rodziców;

  3) adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – adres miejsca zamieszkania kandydata;

  4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – adres poczty elektronicznej i numer telefonu kandydata, o ile je posiadają;

  5) wskazanie kolejności wybranych publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych;

  6) w przypadku wniosku o przyjęcie do publicznych szkół ponadgimnazjalnych – wskazanie wybranego oddziału w danej szkole.

  1. 7. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów
  2. Wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych szkół, w którym określa się kolejność wybranych publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.
  3. 9. Postępowanie rekrutacyjne publicznych szkół przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły lub placówki. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
  4. 10. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do publicznej szkoły, publicznej placówki, na zajęcia w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej, na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy.
  5. 11. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła będzie miała nadal wolne miejsca, dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku przeprowadzi postępowanie uzupełniające zgodnie z terminami określonymi w punkcie 1.

  Załączniki do pobrania

DRUKI PODAŃ DO SZKÓŁ

- Wniosek o przyjęcie do szkoły dla kandydata pełnoletniego w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły.

Facebook