Zasady rekrutacji

Nowoczesna szkoła zawodowa nowoczesny region

 • Slajd1.PNG
 • Slajd2.PNG
 • Slajd3.PNG
 • Slajd4.PNG
 • Slajd5.PNG
 • Slajd6.PNG
 • Slajd7.PNG
 • Slajd8.PNG
 • Slajd9.PNG
 • Slajd10.PNG
 • Slajd11.PNG

Wiedza Edukacja Rozwój

 • Slajd1.JPG
 • Slajd2.JPG
 • Slajd3.JPG
 • Slajd4.JPG
 • Slajd5.JPG
 • Slajd6.JPG
 • Slajd7.JPG
 • Slajd8.JPG
 • Slajd9.JPG
 • Slajd10.JPG
 • Slajd11.JPG
 • Slajd12.JPG
 • Slajd13.JPG
 • Slajd14.JPG
 • Slajd15.JPG
 • Slajd16.JPG
 • Slajd17.JPG
 • Slajd18.JPG
 • Slajd19.JPG
 • Slajd20.JPG

ZASADY  REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 W CHMIELNIKU

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczególnego trybu i terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. poz. 1942) i zarządzenia nr 48/17 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, określenia terminów  składania dokumentów, potwierdzania woli podjęcia nauki w danej szkole,  sposobów przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć  edukacyjnych, wyników egzaminu gimnazjalnego, sposobów punktowania innych osiągnięć  kandydatów na rok szkolny 2017/2018 w województwie świętokrzyskim.

 1. Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów:

 

 1. O przyjęciu do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.
 2. Kandydaci składają dokumenty w sekretariacie szkoły w terminie od  15 maja – 21 czerwca 2017 r. Dyrektor szkoły przedłuża termin składania dokumentów o przyjęcie do szkoły, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza niż liczba miejsc, którymi dysponuje szkoła.
 3. Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w drodze zarządzenia powołuje komisję rekrutacyjną.
 4. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 5. Kandydaci zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

- Wniosek o przyjęcie do szkoły (specjalny druk do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły),

- Dwie aktualne fotografie (opisane imieniem i nazwiskiem na odwrocie),

- Karta zdrowia,

- Świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego lub kopie tego świadectwa lub zaświadczenia, poświadczone przez dyrektora gimnazjum, które ukończył kandydat.

W przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich.

 

 1. Kwalifikowanie kandydatów.

 

 1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej danego typu szkoły ponadgimnazjalnej decyduje suma punktów uzyskanych jako wynik:

- Liczby punktów z zewnętrznego egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.

- Liczby punktów za oceny z wybranych zajęć edukacyjnych.

- Liczby punktów za osiągnięcia ucznia wpisane na świadectwie.

 1. Ustala się następujące zajęcia edukacyjne, z których oceny uzyskane na świadectwie będą przeliczane na punkty –maksymalnie 72 punkty: język polski,  język obcy nowożytny,  matematyka plus jedne zajęcia edukacyjne spośród następujących: historia, geografia, biologia, fizyka, chemia, informatyka.
 2. Przy przeliczaniu na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego wynik przedstawiony w procentach z : języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0.2
 3. Przyjmuje się następujący sposób punktacji z przeliczenia ocen umieszczonych na świadectwie:
  - celujący – 18 punktów,

- bardzo dobry – 17 punktów,

- dobry – 14 punktów,

- dostateczny – 8 punktów,

- dopuszczający – 2 punkty.

 1. Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem– 7 punktów.
 2. Potwierdzone osiągnięcia - uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
 3. a) finaliści jednego konkursu przedmiotowego– 10 punkty,
 4. b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 5. c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

 

 1. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 2. a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 3. b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 4. c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 5. d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 6. e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 7. f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

 

 1. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 2. a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 3. b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 4. c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 5. d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

 

 1. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych o których mowa w pkt 5  na tym samym szczeblu i z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum przyznaje się jednorazowo punkty za  najwyższe  osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach z tym, że maksymalna liczba  możliwych do uzyskania wynosi 18.

 

 1. Osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu rozumiany jako systematyczna, dobrowolna (co najmniej w okresie półrocznym), udokumentowana działalność wykonywana ochotniczo i bez wynagrodzenia, np. aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi itp. –3 punkty. 

 

MINIMALNĄ LICZBĄ PUNKTÓW WARUNKUJĄCĄ PRZYJĘCIE KANDYDATA DO: 

ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ - 30 PUNKTÓW,

TECHNIKUM - 50 PUNKTÓW,

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KLASA TECHNICZNO -  INFORMATYCZNA – 90 POZOSTAŁE KLASY - 60 PUNKTÓW

LICZONYCH JAKO SUMA:

 • Punktów uzyskanych za egzamin gimnazjalny,
 • Punktów z przeliczenia ocen uzyskanych na świadectwie,
 • Punktów za szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie.

 

 1. Dla absolwentów gimnazjów zwolnionych z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 2. b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 3. c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 4. d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 5. e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

 

2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 2. b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 3. c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 4. d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 5. e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
 • oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

 

3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 2. b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 3. c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 4. d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 5. e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
 • oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;


4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a) celującym – przyznaje się 20 punktów,
 2. b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
 3. c) dobrym – przyznaje się 13 punkty,
 4. d) dostatecznym – przyznaje się 8 punkty,
 5. e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.


5) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw. ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy przelicza się na punkty, w sposób określony w pkt. 1), oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.


6) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

 1. celującym – przyznaje się 20 punktów;
 2. bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;
 3. dobrym – przyznaje się 13 punkty;
 4. dostatecznym – przyznaje się 8 punkty;
 5. dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

 

III. Harmonogram rekrutacji do szkół Zespołu Szkół nr 3 w Chmielniku

 

 1. 05.2017r. do 21.06.2017 r.– składanie dokumentów i podań o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży. Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo zmniejszenia minimalnej liczby punktów warunkującej przyjęcie kandydata do szkoły w przypadku wolnej liczby miejsc.
 2. Od 23.06.2017r. do 27.06.2017r. - Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu .
 3. Od 27.2017r. do 29.06 2017r.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy oSO
 4. 03 lipca 20167roku do godz.1500 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 5. Do 05 lipca 2017r. Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi
  z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły
 6. Do 11 lipca 2017r do godz. 15.00  Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, karty zdrowia, podpisanych zdjęć o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
 7. 12 lipca 2017 roku o godzinie 12.00 –Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

 1. Od 12 lipca 2017 r. do 01 sierpnia 2017r. postępowanie uzupełniające
 • 07 do 14.07 2017 r. do godz. 15.00– składanie dokumentów i podań o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży. .
 • 07. 2017 do godz. 15.00 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy oSO
 • 07.2017roku do godz.1200 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 • 07.2017r. Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły
 • Do 31.07.2017r do godz. 15.00  Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
 • 08. 2017 roku o godzinie 12.00 –Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

 1. Preferencje przy przyjmowaniu do szkoły.
 2. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów.

 

DRUKI PODAŃ DO SZKÓŁ

Facebook

adobe premiere pro cs6 for sale check this link right now autodesk autocad lt 2016 for apple mac oem buy autocad for mac student have a peek at this site creative suite 6 sales site here