Nauczyciele

Nowoczesna szkoła zawodowa nowoczesny region

 • Slajd1.PNG
 • Slajd2.PNG
 • Slajd3.PNG
 • Slajd4.PNG
 • Slajd5.PNG
 • Slajd6.PNG
 • Slajd7.PNG
 • Slajd8.PNG
 • Slajd9.PNG
 • Slajd10.PNG
 • Slajd11.PNG

Wiedza Edukacja Rozwój

 • Slajd1.JPG
 • Slajd2.JPG
 • Slajd3.JPG
 • Slajd4.JPG
 • Slajd5.JPG
 • Slajd6.JPG
 • Slajd7.JPG
 • Slajd8.JPG
 • Slajd9.JPG
 • Slajd10.JPG
 • Slajd11.JPG
 • Slajd12.JPG
 • Slajd13.JPG
 • Slajd14.JPG
 • Slajd15.JPG
 • Slajd16.JPG
 • Slajd17.JPG
 • Slajd18.JPG
 • Slajd19.JPG
 • Slajd20.JPG

Szanowni Państwo!

 25 maja 2018r. do obowiązujących już przepisów prawa, dołączył nowy europejski akt prawny, powszechnie znany jako RODO.

           Jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1).

           Jego postanowienia nakładają na wszystkie podmioty, które gromadzą i pracują z danymi osobowymi, pewne obowiązki. Jednym z nich jest tak zwany

 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

           Mówi o nim między innymi Artykuł 13 RODO, zobowiązując podmioty do przekazania pewnych informacji osobom, których dane osobowe przetwarzają.

           Starając się jak najlepiej wypełnić powyższy obowiązek oraz jednocześnie wyjaśnić Państwu, kto jest "opiekunem" czyli Administratorem danych osobowych oraz dlaczego Państwa
o takie dane osobowe prosimy podczas załatwiania spraw, informujemy:

 - Administratorem przetwarzanych przez nas danych osobowych jest Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku z siedzibą przy ul. Dygasińskiego 11, 26-020 Chmielnik, kontakt email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 - Administrator, jako podmiot publiczny, wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawie swoich danych osobowych, na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 - Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu ściśle związanym z charakterem naszej działalności jako placówki oświatowej. W zależności od charakteru załatwianej sprawy przetwarzanie danych osobowych odbywa się głównie na podstawie dwóch zapisów RODO:

- Art 6, ust. 1, lit. a - zgody osoby na przetwarzanie danych - np. gdy chcą Państwo uczęszczać do naszej Szkoły, biorąc udział w zajęciach jako uczniowie lub wywiadówkach jako opiekunowie, ujawniają Państwo swoje dane niejako automatycznie podczas przebiegu tych spotkań. Muszą mieć Państwo świadomość tego faktu i wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych.

 - Art 6, ust. 1, lit. c - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - czyli np. wydania świadectw szkolnych, legitymacji ucznia, dokonania wpisu do księgi uczniów itp. obowiązki wynikające z przepisów prawa. Abyśmy mogli dokonać tych czynności, przepisy te każą nam przetwarzać niektóre dane osobowe.

 - Większość czynności z Państwa danymi osobowymi, jest wykonywana w związku z pobieraniem nauki. Wiąże się z tym szereg czynności przetwarzania danych, jak np. organizacja praktyk zawodowych. Należy jednak pamiętać o tych przyjemniejszych czynnościach jakimi jest choćby organizacja wycieczek – takie przetwarzanie nie ma bezpośredniej podstawy prawnej (obowiązku) i dlatego wymaga Państwa zgody. Szczegółowe podstawy prawne zbierania Państwa danych znajdują się w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1457).

 - Czas przechowywania Państwa danych osobowych jest zależny od charakteru sprawy i przepisów prawa, które o tym mówią. Zazwyczaj czas ten jest równy czasowi trwania sprawy, na przykład do czasu, gdy będą Państwo pobierali naukę oraz dodatkowy okres określony w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 - Każda osoba posiada prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia - w ramach dopuszczonych przepisami prawa lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych.

 - Każda osoba posiada prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

 - W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 - Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 - Państwa dane osobowe przetwarzane w Szkole mogą zostać ujawnione jedynie organom upoważnionym do tego przepisami prawa (np. organy kontroli lub sądy).

 - W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 - Podanie danych osobowych podczas załatwiania spraw w Szkole może zatem być dobrowolne lub wynikać z obowiązku prawnego. Najczęściej podawanymi przez Państwa dobrowolnymi danymi osobowymi są numer telefonu, adres e-mail lub adres do korespondencji. Służą na do łatwiejszego powiadomienia Państwa o pilnych i ważnych sprawach. Danych nieobowiązkowych, nie muszą Państwo podawać, należy jednak pamiętać, że nie będziemy mieli wówczas możliwości na szybkie dokonanie powiadomienia lub skontaktowania się w razie nagłych wypadków.

LP.

TERMIN

RODZAJ CZYNNOŚCI

1

do 22.05.2018r (wtorek)

Ogłoszenie harmonogramu klasyfikacji rocznej w formie zarządzenia dyrektora (publikacja na stronie internetowej szkoły)

2

04.06.2018r (poniedziałek)

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów poinformują uczniów o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych a wychowawcy klas o przewidywanych rocznych ocenach za zachowanie.

3

05.06.2018r (wtorek)

Spotkanie wychowawców klas z rodzicami uczniów. Temat spotkania: Informacja o  przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych i ocenach za zachowanie dla swoich wychowanków.

4

06.06.2018r (środa)

Wychowawcy klas poinformują rodziców uczniów nieobecnych na spotkaniu w formie pisemnej o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych i ocenach za zachowanie dla swoich wychowanków.

5

13.06.2018r (wtorek)

Uczniowie lub ich rodzice mogą zgłaszać swoje uwagi dotyczące przewidywanych ocen klasyfikacyjnych do nauczycieli poszczególnych przedmiotów, a uwagi dotyczące przewidywanej oceny za zachowanie do wychowawcy klasowego.

6

18.06.2018r. (poniedziałek)

Ostateczny termin ustalenia ocen klasyfikacyjnych przez nauczycieli i ocen za zachowanie przez wychowawców klas.

7

19.06.2018r. (wtorek)
do godz. 15.00

Składanie podań do dyrektora szkoły o wyznaczenie ewentualnych egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych.

8

19.06.2018r. (wtorek)
godz. 15.00

 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej.

Zatwierdzenie wyników klasyfikacji.

 

9

04.07.2018r. (środa)
godz. 13.00

Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej. Analiza pracy szkoły za rok szkolny 2018/2019.

 

Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania wycieczki: Białowieża-Augustów-Kowno-Wolno-Troki w dniach od 30 maja 2018 r. do 3 czerwca 2018 r. wpłynęły do dnia 4 maja 2018 r. do godz. 1500 trzy oferty.

 

Biuro Usługowo-Turystyczne „ATLANTIC” Rzeszów

Cena- 1350 zł brutto/os na 25 osób

Cena- 1150 zł brutto/os na 35 osób

Cena- 1175 zł brutto/os na 40 osób

 

Biuro Turystyczne „Busferie” Kielce

Cena- 1265 zł brutto/os na 25 osób

Cena-1180 zł brutto/os na 30 osób

Cena- 1130 zł brutto/os na 35 osób

Cena- 1090 zł brutto/os na 40 osób

 

Biuro Usług Turystycznych :WEKTUR” Przysucha

Cena- 1030 zł brutto/os na 25 osób

Cena-970 zł brutto/os na 30 osób

Cena- 930 zł brutto/os na 35 osób

Cena- 890 zł brutto/os na 40 osób

 

Oferta Biura Usług Turystycznych :WEKTUR” Przysucha nie uwzględnia wszystkich założeń zawartych w zapytaniu ofertowym tj. zwiedzania Kowna.

Link do pobrania Odpowiedź na zapytanie ofertowe

Decyzja odnośnie wyboru oferty zostanie podana na stronie internetowej szkoły do dnia      11 maja 2018 r.

 

Informacja o wyborze oferty –

„Zorganizowanie wycieczki Białowieża – Augustów – Kowno – Wilno – Troki

w dniach od 30.05.2018 r. do 03.06.208 r.”.

 

Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku informuje, że do realizacji wybrano ofertę Biura Turystycznego „Busferie” Kielce, która spełnia wszystkie warunki naszego zapytania ofertowego na zorganizowanie wycieczki Białowieża – Augustów – Kowno – Wilno – Troki w dniach od 30.05.2018 r. do 03.06.2018 r.”.

Cena oferowana : brutto 1.180,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto osiemdziesiąt złotych) przy min. 30 uczestnikach.

Chmielnik, dnia 23.04.2018 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania wycieczki:
Białowieża – Augustów – Kowno – Wilno - Troki

Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku prosi o złożenie oferty cenowej na zorganizowanie wycieczki.

I.PRZEDMIOT OFERTY:

 1. Zamawiający: Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku
 2. Dygasińskiego 11, 26-020 Chmielnik
 3. Liczba uczestników dla wariantu co najmniej 25 osób, 30 osób,35 osób i 40 osób.
 4. Okres realizacji zamówienia: 5 dni - od 30 maja 2018r. do 03 czerwca 2018r.

Wyjazd z Chmielnika 30.05.2018r. w godzinach porannych, 

powrót do Chmielnika 03.06.2018r.  późnym wieczorem.

 1. Miejsca zwiedzania: Białowieża, Augustów, Kowno, Wilno, Troki
 2. Cena obejmować musi:
 3. przewóz uczestników 1 klimatyzowanym autokarem, zaopatrzonym w WC, video;

w czasie podróży zapewnione przerwy na posiłki,

 1. 4 noclegi w pokojach 2-osobowych z łazienkami w hotelach 3*,
 2. 4 śniadania w formie bufetu,
 3. 3 obiadokolacje z deserem oraz wodą,
 4. obiad ostatniego dnia
 5. uroczystą obiadokolację litewską w restauracji w Wilnie
 6. całodobową opiekę pilota-przewodnika,
 7. opłaty za wjazdy do miast, parkingi, autostrady,
 8. ubezpieczenie każdego uczestnika w zakresie NNW, pokrycie ewentualnych kosztów leczenia KL, ubezpieczenie autokaru, bagażu, zapewnienie wymaganych koncesji, zezwoleń, licencji związanych z przewozem osób, w tym pisemnych zaświadczeń o aktualnym stanie technicznym autokaru – z przekazaniem dla kierownika wycieczki,
 9. w przypadku awarii autokaru zapewnienie autokaru zastępczego na koszt wykonawcy,
 10. bilety wstępu do zwiedzanych obiektów w Polsce (Muzeum Przyrodniczo-Leśne, cerkiew Sobór Św. Trójcy w Hajnówce, cerkiew Św. Mikołaja, Pałac Branickich, rejs statkiem po jeziorach augustowskich), w Wilnie (Katedra Wileńska, Muzeum Mickiewicza, Uniwersytet Wileński) oraz w Trokach (Nawodny Zamek Trocki, rejs po jeziorku w Trokach),
 11. oferta nie może zawierać żadnych dodatkowych kosztów.
 12. Ofertę do zapytania należy dostarczyć osobiście lub listownie (data wpływu) do siedziby zamawiającego do dnia 04. 05. 2018 r. do godz. 1500.

III. Prosi się o podanie cen brutto na jedną osobę. Przy wyborze ofert zamawiający będzie kierował się najniższą ceną całości zamówienia.

 1. Niniejsze postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy).

 

Podkategorie

Facebook