Nauczyciele

Nowoczesna szkoła zawodowa nowoczesny region

 • Slajd1.PNG
 • Slajd2.PNG
 • Slajd3.PNG
 • Slajd4.PNG
 • Slajd5.PNG
 • Slajd6.PNG
 • Slajd7.PNG
 • Slajd8.PNG
 • Slajd9.PNG
 • Slajd10.PNG
 • Slajd11.PNG

Wiedza Edukacja Rozwój

 • Slajd1.JPG
 • Slajd2.JPG
 • Slajd3.JPG
 • Slajd4.JPG
 • Slajd5.JPG
 • Slajd6.JPG
 • Slajd7.JPG
 • Slajd8.JPG
 • Slajd9.JPG
 • Slajd10.JPG
 • Slajd11.JPG
 • Slajd12.JPG
 • Slajd13.JPG
 • Slajd14.JPG
 • Slajd15.JPG
 • Slajd16.JPG
 • Slajd17.JPG
 • Slajd18.JPG
 • Slajd19.JPG
 • Slajd20.JPG

LP.

TERMIN

RODZAJ CZYNNOŚCI

1

do 22.05.2018r (wtorek)

Ogłoszenie harmonogramu klasyfikacji rocznej w formie zarządzenia dyrektora (publikacja na stronie internetowej szkoły)

2

04.06.2018r (poniedziałek)

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów poinformują uczniów o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych a wychowawcy klas o przewidywanych rocznych ocenach za zachowanie.

3

05.06.2018r (wtorek)

Spotkanie wychowawców klas z rodzicami uczniów. Temat spotkania: Informacja o  przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych i ocenach za zachowanie dla swoich wychowanków.

4

06.06.2018r (środa)

Wychowawcy klas poinformują rodziców uczniów nieobecnych na spotkaniu w formie pisemnej o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych i ocenach za zachowanie dla swoich wychowanków.

5

13.06.2018r (wtorek)

Uczniowie lub ich rodzice mogą zgłaszać swoje uwagi dotyczące przewidywanych ocen klasyfikacyjnych do nauczycieli poszczególnych przedmiotów, a uwagi dotyczące przewidywanej oceny za zachowanie do wychowawcy klasowego.

6

18.06.2018r. (poniedziałek)

Ostateczny termin ustalenia ocen klasyfikacyjnych przez nauczycieli i ocen za zachowanie przez wychowawców klas.

7

19.06.2018r. (wtorek)
do godz. 15.00

Składanie podań do dyrektora szkoły o wyznaczenie ewentualnych egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych.

8

19.06.2018r. (wtorek)
godz. 15.00

 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej.

Zatwierdzenie wyników klasyfikacji.

 

9

04.07.2018r. (środa)
godz. 13.00

Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej. Analiza pracy szkoły za rok szkolny 2018/2019.

 

Informacja o wyborze oferty –

„Zorganizowanie wycieczki Białowieża – Augustów – Kowno – Wilno – Troki

w dniach od 30.05.2018 r. do 03.06.208 r.”.

 

Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku informuje, że do realizacji wybrano ofertę Biura Turystycznego „Busferie” Kielce, która spełnia wszystkie warunki naszego zapytania ofertowego na zorganizowanie wycieczki Białowieża – Augustów – Kowno – Wilno – Troki w dniach od 30.05.2018 r. do 03.06.2018 r.”.

Cena oferowana : brutto 1.180,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto osiemdziesiąt złotych) przy min. 30 uczestnikach.

Chmielnik, dnia 23.04.2018 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania wycieczki:
Białowieża – Augustów – Kowno – Wilno - Troki

Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku prosi o złożenie oferty cenowej na zorganizowanie wycieczki.

I.PRZEDMIOT OFERTY:

 1. Zamawiający: Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku
 2. Dygasińskiego 11, 26-020 Chmielnik
 3. Liczba uczestników dla wariantu co najmniej 25 osób, 30 osób,35 osób i 40 osób.
 4. Okres realizacji zamówienia: 5 dni - od 30 maja 2018r. do 03 czerwca 2018r.

Wyjazd z Chmielnika 30.05.2018r. w godzinach porannych, 

powrót do Chmielnika 03.06.2018r.  późnym wieczorem.

 1. Miejsca zwiedzania: Białowieża, Augustów, Kowno, Wilno, Troki
 2. Cena obejmować musi:
 3. przewóz uczestników 1 klimatyzowanym autokarem, zaopatrzonym w WC, video;

w czasie podróży zapewnione przerwy na posiłki,

 1. 4 noclegi w pokojach 2-osobowych z łazienkami w hotelach 3*,
 2. 4 śniadania w formie bufetu,
 3. 3 obiadokolacje z deserem oraz wodą,
 4. obiad ostatniego dnia
 5. uroczystą obiadokolację litewską w restauracji w Wilnie
 6. całodobową opiekę pilota-przewodnika,
 7. opłaty za wjazdy do miast, parkingi, autostrady,
 8. ubezpieczenie każdego uczestnika w zakresie NNW, pokrycie ewentualnych kosztów leczenia KL, ubezpieczenie autokaru, bagażu, zapewnienie wymaganych koncesji, zezwoleń, licencji związanych z przewozem osób, w tym pisemnych zaświadczeń o aktualnym stanie technicznym autokaru – z przekazaniem dla kierownika wycieczki,
 9. w przypadku awarii autokaru zapewnienie autokaru zastępczego na koszt wykonawcy,
 10. bilety wstępu do zwiedzanych obiektów w Polsce (Muzeum Przyrodniczo-Leśne, cerkiew Sobór Św. Trójcy w Hajnówce, cerkiew Św. Mikołaja, Pałac Branickich, rejs statkiem po jeziorach augustowskich), w Wilnie (Katedra Wileńska, Muzeum Mickiewicza, Uniwersytet Wileński) oraz w Trokach (Nawodny Zamek Trocki, rejs po jeziorku w Trokach),
 11. oferta nie może zawierać żadnych dodatkowych kosztów.
 12. Ofertę do zapytania należy dostarczyć osobiście lub listownie (data wpływu) do siedziby zamawiającego do dnia 04. 05. 2018 r. do godz. 1500.

III. Prosi się o podanie cen brutto na jedną osobę. Przy wyborze ofert zamawiający będzie kierował się najniższą ceną całości zamówienia.

 1. Niniejsze postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy).

 

Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania wycieczki: Białowieża-Augustów-Kowno-Wolno-Troki w dniach od 30 maja 2018 r. do 3 czerwca 2018 r. wpłynęły do dnia 4 maja 2018 r. do godz. 1500 trzy oferty.

 

Biuro Usługowo-Turystyczne „ATLANTIC” Rzeszów

Cena- 1350 zł brutto/os na 25 osób

Cena- 1150 zł brutto/os na 35 osób

Cena- 1175 zł brutto/os na 40 osób

 

Biuro Turystyczne „Busferie” Kielce

Cena- 1265 zł brutto/os na 25 osób

Cena-1180 zł brutto/os na 30 osób

Cena- 1130 zł brutto/os na 35 osób

Cena- 1090 zł brutto/os na 40 osób

 

Biuro Usług Turystycznych :WEKTUR” Przysucha

Cena- 1030 zł brutto/os na 25 osób

Cena-970 zł brutto/os na 30 osób

Cena- 930 zł brutto/os na 35 osób

Cena- 890 zł brutto/os na 40 osób

 

Oferta Biura Usług Turystycznych :WEKTUR” Przysucha nie uwzględnia wszystkich założeń zawartych w zapytaniu ofertowym tj. zwiedzania Kowna.

Link do pobrania Odpowiedź na zapytanie ofertowe

Decyzja odnośnie wyboru oferty zostanie podana na stronie internetowej szkoły do dnia      11 maja 2018 r.

 

Dokument do pobrania w zakładce Zamówienia publiczne/Zamówieniaa projekty

lub Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

Chmielnik, dn. 30.03.2018 r.

Znak sprawy: ZSNr3/2/2018/RPO

 

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

na realizację zadania

 

Informacja o wyborze oferty na realizację zadania pn. „Dostawa wyposażenia pracowni spawalniczej do Zespołu Szkół Nr 3 w Chmielniku w związku z realizacji projektu „DOBRE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE SZANSĄ NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.5 – Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego; Poddziałanie 8.5.1 - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

 

 

Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku, ul. Adolfa Dygasińskiego 11 

informuje, że dokonano wyboru oferty na zadania pn. „Dostawa wyposażenia pracowni spawalniczej do Zespołu Szkół Nr 3 w Chmielniku w związku z realizacją projektu „DOBRE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE SZANSĄ NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ” najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

BALT SYSTEM Karolina Bodnar, ul. Gronostajowa 4, 80-175 Gdańsk

Cena oferowana: 20114,19 zł brutto słownie (dwadzieścia tysięcy sto czternaście złotych 19/100).

W związku z powyższym informujemy, że firma BALT SYSTEM Karolina Bodnar, ul. Gronostajowa 4, 80-175 Gdańsk  została wybrana do realizacji zamówienia zgodnie zapisami w protokole Komisji.

Podkategorie

Facebook