REGULAMIN  PRACY  BIBLIOTEKI  SZKOLNEJ  POWIATOWEGO  ZESPOŁU  SZKÓŁ  W  CHMIELNIKU

OD  1  WRZEŚNIA  2020 ROKU

              Regulamin opracowano na podstawie zmienionych aktów prawnych, tj.: rozporządzenia MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny  w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, rozporządzenia MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku    z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 26 czerwca 2020 roku, poz. 1110 wraz z późniejszymi zmianami)  oraz zgodnie z  opracowanymi przez MEN wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym, Ministrem Zdrowia wytycznymi dla szkół  i placówek, które będą obowiązywały od 1 września 2020 r. Regulamin określa szczegółowo formy pracy biblioteki szkolnej – zwanej dalej „biblioteką” - Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku w ramach rygoru sanitarnego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem   i zwalczaniem COVID – 19.

 1. Biblioteka udostępnia zbiory (książki) w formie wypożyczeń, a także przyjmuje zwroty zbiorów.
 2. Biblioteka umożliwia korzystanie z jej pomieszczeń (wypożyczalnia i czytelnia) codziennie – od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.45.
 3. Przed wejściem do biblioteki oraz w jej pomieszczeniu obowiązuje zasada dystansu sanitarnego: 1,5 m odległości pomiędzy osobami.
 4. W bibliotece jednocześnie może przebywać maksymalnie sześć osób.
 5. Zbiory (książki oraz czasopisma) podaje wyłącznie nauczyciel bibliotekarz.
 6. Zwrot i wypożyczanie książek/zbiorów odbywają się w wydzielonej strefie biblioteki, tj. wypożyczalni.
 7. Książki/zbiory wypożyczone do domu i oddawane do wypożyczalni powinny być umieszczane w ściśle określonym miejscu biblioteki szkolnej; przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres do 2 dni – 48 godzin, przechodząc kwarantannę i dopiero po tym czasie mogą być ponownie udostępniane; egzemplarzy (książek) zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi.
 8. Z usług biblioteki mogą korzystać wyłącznie czytelnicy zabezpieczeni zgodnie z zasadami określonymi przez inspekcję sanitarną oraz po zdezynfekowaniu rąk.
 9. Lada biblioteczna jest regularnie dezynfekowana, a pomieszczenie biblioteki wietrzone co 90 minut – w ramach przerw technicznych; nauczyciel bibliotekarz rozpoczyna pracę o 7.45, przygotowując bibliotekę do pracy (wietrzenie, dezynfekcja powierzchni i sprzętów, selekcja książek w kwarantannie).
 10. Czytelnicy, poza książkami/ zbiorami do zwrotu, nie mogą wnosić  do biblioteki zbędnych rzeczy ani przedmiotów.
 11. Czytelnicy i użytkownicy mogą poruszać się jedynie po wyznaczonych strefach biblioteki i za zgodą nauczyciela bibliotekarza, bez możliwości wolnego dostępu do księgozbioru oraz możliwości przebywania  w Szkolnym Centrum Informacyjnym (przy stanowiskach komputerowych).