Biblioteka
Ogłoszenie
Open Panel

Nowoczesna szkoła zawodowa nowoczesny region

 • Slajd1.PNG
 • Slajd2.PNG
 • Slajd3.PNG
 • Slajd4.PNG
 • Slajd5.PNG
 • Slajd6.PNG
 • Slajd7.PNG
 • Slajd8.PNG
 • Slajd9.PNG
 • Slajd10.PNG
 • Slajd11.PNG

Wiedza Edukacja Rozwój

 • Slajd1.JPG
 • Slajd2.JPG
 • Slajd3.JPG
 • Slajd4.JPG
 • Slajd5.JPG
 • Slajd6.JPG
 • Slajd7.JPG
 • Slajd8.JPG
 • Slajd9.JPG
 • Slajd10.JPG
 • Slajd11.JPG
 • Slajd12.JPG
 • Slajd13.JPG
 • Slajd14.JPG
 • Slajd15.JPG
 • Slajd16.JPG
 • Slajd17.JPG
 • Slajd18.JPG
 • Slajd19.JPG
 • Slajd20.JPG

Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku zaprasza do składania ofert na zadanie pn. „Zakup i dostawa opału w sezonie grzewczym 2018/2018”.

 Szczegóły w załącznikach:

                            Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

 

Z poważaniem

Dyrektor Powiatowego  Zespołu Szkół w Chmielniku

mgr Sławomir Wójcik

Zapytanie ofertowe do pobrania: Zapytanie ofertowe wraz załącznikami

 Zapytanie ofertowe

 

Chmielnik, dnia  01.10.2018r.

 

Znak: PZS/5/2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zadanie pn. „Zakup i sukcesywna dostawa opału w sezonie grzewczym 2018/2019” dla   Powiatowego Zespołu  Szkół  w Chmielniku.

 

Podstawa prawna: art. 4. pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) - wartość zmówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro.

 

Zamawiający: Powiat Kielecki

 1. Wrzosowa 44

                         25-211 Kielce

                         NIP: 959-16-45-790

 Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku

 1. Adolfa Dygasińskiego11

                         26-020 Chmielnik

                         tel./fax. 41 354-28-94

  e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                                                      

 Przedmiot zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest węgiel kamienny o nazwie „ECO- groszek” o granulacji 5-25mm, o kaloryczności  na poziomie 26.000KJ/KG  - 120 ton,
 2. Dostawy częściowe obejmują sezon grzewczy 2018/2019 z terminem realizacji zamówienia od 09.10.2018r. do 27.04.2019r.

 

Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

09111000 - 0 węgiel i paliwa na bazie węgla

09111210 – 5 Węgiel kamienny

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup i sukcesywna dostawa opału w sezonie grzewczym 2018/2019” dla  Powiatowego  Zespołu  Szkół w Chmielniku.

Przedmiot zamówienia musi spełniać  przyjęte  jako minimum niżej wymienione parametry:

 1. węgiel kamienny sortyment groszek, o granulacji 5-25mm (groszek energetyczny, płukany typ 31.2 o nazwie handlowej „ECO-groszek” o kaloryczności  na poziomie 26.000KJ/KG ) - 120 ton,
 2. wykonawca będzie dostarczał sukcesywnie przedmiot zamówienia w miarę zgłaszanych potrzeb, w ciągu 24 godzin od momentu złożenia zamówienia częściowego, do obiektów kotłowni węglowych przy ul. Mielczarskiego 7 i przy ul. Furmańskiej 1A,
 3. dostawa węgla do obiektów wymienionych w pkt. 2 winna odbywać się w dni robocze, w godzinach od 7.30 do 12.00,
 4. transport wliczony w oferowaną cenę węgla

W przypadku stwierdzenia wadliwości dostarczonego produktu opisanego                   w zapytaniu ofertowym – Wykonawca wymieni go na towar wolny od wad   w ciągu 24 godzin  od daty otrzymania reklamacji.

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo do jednostronnego rozwiązania umowy  na dostawę opału  ze skutkiem natychmiastowym.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie zrealizowania całości zmówienia określonego w zapytaniu ofertowym, bez ponoszenia konsekwencji finansowych, na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę.

 

 

Termin realizacji zamówienia: od 10.10.2018r.  do dnia 27.04.2019 r.

                                                     Dostawy  w zależności od zgłaszanych potrzeb.

 

Wymagania jakie powinien spełnić Wykonawca zamówienia w zakresie dokumentów
i oświadczeń

 1. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego (wymagana forma ORYGINAŁ).
 2. Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentu rejestrowego oraz w przypadku podmiotów występujących wspólnie).
 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
  o działalności gospodarczej,
  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ( wymagana forma – KSEROKOPIA  poświadczona za zgodność z oryginałem)
 1. Wypełnione oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z zamawiającym – Załącznik nr 7 do niniejszego zapytania ofertowego.
 1. Zaparafowany wzór umowy – Załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego .

 

Termin i miejsce składania ofert

 1. Ofertę w kopercie z opisem:

Oferta cenowa na zadanie pn.: „Zakup i sukcesywna dostawa opału w sezonie grzewczym 2018/2019” dla   Powiatowego Zespołu  Szkół w Chmielniku.

należy złożyć pisemnie w terminie do dnia 05.10.2018 r. do godz. 12.00

w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zakup i sukcesywna dostawa opału w sezonie grzewczym 2018/2019” dla  Powiatowego Zespołu  Szkół w Chmielniku. ” NIE OTWIERAĆ PRZED 03.10.2018 r. przed godz. 12.00.

 • osobiście w siedzibie Zespół Szkół Nr 3  w Chmielniku, ul. Adolfa Dygasińskiego 11, 26-020 Chmielnik – Sekretariat lub
 • pocztą na adres: Zespół Szkół Nr 3 w Chmielniku,  ul. Adolfa Dygasińskiego 11,     26-020 Chmielnik, lub
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres                                                e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W przypadku, gdy oferta złożona na adres e-mail zostanie uznana za najkorzystniejszą Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty z oryginalnymi podpisami.

 

 1. Oferty niekompletne, nieczytelne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Opis sposobu obliczenia ceny oraz kryteria oceny ofert

 1. Jedynym kryterium oceny ofert będzie najniższa cena brutto za 1 tonę przedmiotu zamówienia.
 2. Cenę należy przedstawić w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 4
 3. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę.
 4. Cenę ofertową brutto za 1tonę (zawierającą podatek VAT) należy wyrazić w złotych polskich (PLN).
 5. Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 6. Zaproponowana wartość brutto za całość zamówienia wykazana w formularzu ofertowym stanowi całkowite ryczałtowe wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia tj. koszt maszyny wraz  z osprzętem, transport.
 7. Wykonawca określając wynagrodzenie ryczałtowe zobowiązany jest do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania
  i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę wykonania zamówienia.
 8. Ryzyko ustalenia wynagrodzenia w formie ryczałtu spoczywa na Wykonawcy.
 9. Cena ryczałtowa wskazana przez Wykonawcę w okresie ważności umowy nie może ulec zmianie.

 

Warunki odbioru wykonanych robót i warunki płatności

 1. Płatność za realizację przedmiotu zamówienia odbędzie się na podstawie jednej faktury wystawionej po dostawie częściowej  na rachunek wykonawcy  wskazany na fakturze  w terminie do 30 dni od daty złożenia poprawnej faktury.
 1. Podstawą do wystawienia faktury będzie: protokół odbioru dostawy węgla .

 

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:

(Wiesław Bucki tel. 504 065 736).

 Zatwierdził:

 Załączniki:

Załącznik nr 4 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 7 - Oświadczenie

Załącznik nr 6 – Umowa (wzór)

 

Załącznik nr 4

……………………………

……………………………

……………………………

Nazwa i adres Wykonawcy

 

…………………………………….

                 miejscowość, data

 FORMULARZ OFERTOWY

 

Dotyczy realizacji zadania pn.: „Zakup i sukcesywna dostawa opału w sezonie grzewczym 2018/2019 dla Powiatowego Zespołu  Szkół  w Chmielniku.

 Odpowiadając na zapytanie ofertowe składam/-y ofertę zgodną z wymaganiami określonymi w/w zapytaniu ofertowym :

 Cena BRUTTO jednej tony ze wszystkimi opłatami koniecznymi przy realizacji zamówienia w wysokości .................................................. PLN/ 1 tonę.

(słownie .......................................................................................................................... PLN)

w tym podatek VAT w wysokości ............... % co daje kwotę .................................. PLN

(słownie: ........................................................................................................................ PLN)

netto: ................................................ (słownie: ...................................................................... PLN )

 

Cena BRUTTO  za całość zamówienia ze wszystkimi opłatami koniecznymi przy realizacji zamówienia w wysokości .................................................. PLN.

(słownie .......................................................................................................................... PLN)

w tym podatek VAT w wysokości ............... % co daje kwotę .................................. PLN

(słownie: ........................................................................................................................ PLN)

netto: ................................................ (słownie: ...................................................................... PLN )

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy warunki wykonania zamówienia

 1. i z wymaganiami podanymi w Zapytaniu ofertowym. 
 2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadam odpowiedni potencjał techniczny oraz znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej prawidłową realizację przedmiotu zamówienia.
 3. Podane w ofercie ceny nie będą podlegać zmianie i waloryzacji. Podana cena zawiera wszystkie koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami opisanymi w zapytaniu ofertowym.
 4. Oświadczamy, że załączony wzór umowy (Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu
   i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 5. Realizację przedmiotowego zamówienia zamierzam wykonać siłami własnymi/
  z udziałem podwykonawców* ( niepotrzebne skreślić), którym zlecę wykonanie następujących robót:

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 1. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert
  (art. 297 k.k.).
 2. Załącznikami do niniejszej oferty są:
 • ..........................................................
 • .........................................................
 • ……………………………………
 • …………………………………….
 1. W sprawach związanych z niniejszym postępowaniem należy kontaktować się z :

Imię i nazwisko:

…………………………………………………

Adres: ………………………………………………

Telefon: ……………………………… fax ……………………

e-mail:…………………………………………………..

 

                                                                                          ......................................................................................................................................................................................................

                   podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym  do występowania w obrocie prawnym lub posiadających  pełnomocnictwo

 

 

Załącznik nr 7

 

.....................................................................

miejscowość, data

.....................................................................

pieczęć firmowa

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM

 

My niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz (nawa Wykonawcy i adres):

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

NIP:........................................., REGON: ....................................

 • oświadczamy, że nie jesteśmy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, co oznacza, iż brak jest wzajemnych powiązań między:
 • Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a
 • Wykonawcą, które polegają w szczególności na:
 • Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej.
 • Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji.
 • Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika.
 • Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

…………………………………………

Miejsce, data i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wnioskodawcy

 

 

Załącznik nr 6

Umowa (WZÓR)

 

zawarta w dniu …………………….. w Chmielniku

pomiędzy:

Powiatowym  Zespołem Szkół w Chmielniku, 26-020 Chmielnik, ul. Adolfa Dygasińskiego 11,           NIP: 959-16-45-790, reprezentowanym przez

- Sławomira Wójcika – Dyrektora

zwanym dalej Zamawiającym,

 

a

………………………………………………………………………………………………………………………………. ,

reprezentowanym przez:

………………………………….............................................................……………….

zwanym dalej Wykonawcą,

zaś wspólnie zwanych dalej Stronami.

 1. TRYB POSTĘPOWANIA

Niniejsza umowa została zawarta na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w wyniku udzielenia zamówienia publicznego po przeprowadzonym zapytaniu ofertowym zgodnie z wewnętrznym Regulaminem Zamówień Publicznych Zespołu Szkół Nr 3 w Chmielniku.

 2. PRZEDMIOT UMOWY

 1. Przedmiotem umowy jest „Zakup i sukcesywna dostawa opału w sezonie grzewczym 2018/2019” dla Powiatowego  Zespołu  Szkół  w Chmielniku.

Dostarczony towar będzie zgodny z obowiązującymi normami oraz zadanie zostanie wykonane w zakresie i w sposób zgodny z opisem przedmiotu zamówienia.

 1. W ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do wykonania i dostarczenia atestów oraz deklaracji zgodności stosownie do wymogów obowiązującego prawa.
 2. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje wiedzę, doświadczenie oraz potencjał organizacyjno-techniczny i personalny gwarantujący wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami.
 3. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy odpowiada wszystkim cechom określonym w zapytaniu
 4. Przez wykonanie umowy rozumie się wykonanie pełnego jej zakresu tj. dostarczenie przedmiotu umowy potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli obu stron.

Protokół odbioru będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury.

 1. Zapytanie ofertowe oraz oferta stanowią integralna część umowy.

 3. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW ROBOCZYCH

 

 1. Osobami uprawnionymi do kontaktów roboczych w trakcie realizacji umowy są:

po stronie Zamawiającego Wiesław Bucki a po stronie Wykonawcy………………………………………………………………………………………………

 1. Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych niezbędnych działań wynikających z niniejszej umowy koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

 4. TERMIN REALIZACJI UMOWY

Przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonany w terminie od 09.10.2018 r.  do dnia 27.04.2019 r.

 5.CENA ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie po wystawieniu faktury za dostawę częściową w kwocie brutto zł/tonę ………………………………………………………………..
 2. Kwota za całe zamówienie brutto wynosi…………………………………………………………………….
 3. Kwota, o której mowa w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wykonania niniejszej umowy.
 4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury za wykonane i potwierdzone protokołem odbioru zamówienia. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
 5. Potwierdzeniem zrealizowania przedmiotu umowy będzie protokół odbioru podpisany przez
 6. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przelane na rachunek bankowy na konto wykazane w fakturze.
 7. W przypadku nieterminowej zapłaty faktury Wykonawcy przysługuje prawo naliczania ustawowych odsetek za zwłokę.

 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON UMOWY

 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.
 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
  • za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu, o którym mowa w 5 niniejszej umowy,
  • za zwłokę w usunięciu wad i/lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i/lub rękojmi - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad i/lub usterek, o którym mowa w 7 niniejszej umowy,
  • z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto.
 1. Strony zastrzegają prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
 2. W przypadku wystąpienia kar umownych należnych Zamawiającemu określonych w niniejszym paragrafie, Zamawiający potrąci je odpowiednio z faktury wystawionej przez Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę.
 3. Zastrzeżenie kary umownej obowiązuje pomimo rozwiązania, wygaśnięcia lub odstąpienia od umowy z jakiegokolwiek tytułu.
 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie zrealizowania całości zmówienia określonego w zapytaniu ofertowym, bez ponoszenia konsekwencji finansowych, na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę.
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia przez Wykonawcę w terminie, o którym mowa w § 4 umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
 2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

 7. GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA ZA WADY

 1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na warunkach określonych w niniejszym paragrafie oraz rękojmi za wady.
 2. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem obowiązków gwarancyjnych oraz obowiązków wynikających z rękojmi za wady ponosi Wykonawca.
 3. W przypadku wystąpienia wad i /lub usterek w okresach, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Wykonawcy o zaistniałej sytuacji faksem na nr faxu: …………, telefonicznie na nr tel.: ................., lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: ……………………….
 4. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt usunąć usterki objęte reklamacją w ramach gwarancji bądź rękojmi w ramach realizacji przedmiotu umowy określony w § 2 pkt 1 umowy.
 5. Czas skutecznej wymiany towaru nie może przekroczyć 24 godzin od momentu zgłoszenia wad i/lub usterek w trybie określonym w niniejszym paragrafie. Usunięcie wad i/lub usterek musi być potwierdzone protokolarnie przez Zamawiającego.

 8. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

 1. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy w całości lub części bez zgody Zamawiającego.
 2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia przez podwykonawcę w zakresie innym niż wskazany przez Wykonawcę w złożonej w postępowaniu ofercie bez zgody Zamawiającego.
 3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, którym zleca wykonanie części przedmiotu niniejszej umowy.
 4. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę ust. 2 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym
 5. Zamawiającemu oraz wyznaczonym przez niego osobom trzecim przysługuje uprawnienie do kontroli sposobu wykonania przedmiotu umowy, zaś Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli w zakresie realizowanego przedmiotu umowy.
 6. Wykonawca, na pisemne wezwanie Zamawiającego, udzieli niezwłocznie informacji, co do stanu zaawansowania wykonania przedmiotu umowy.
 7. W przypadku, gdy Wykonawca będzie wykonywał umowę w sposób wadliwy lub sprzeczny z postanowienia umowy albo nie będzie uwzględniał zaleceń Zamawiającego, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 8. W przypadku realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania Wykonawcy.
 9. W przypadku realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców Wykonawca do wystawionej faktury zobowiązany jest załączyć dokumenty potwierdzające uregulowanie należności wobec podwykonawców.

 9. POSTĘPOWANIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie zmiany do umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Umowa zostaje zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: po jednej ze stron tj. dla Wykonawcy i dla Zamawiającego.
 3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego.

 10. WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z realizacją niniejszej umowy, będą rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

 

 

………………………………………………                                                             …………………………………………..

       Zamawiający                                                                                                          Wykonawca

 

 

Facebook

Aktualności Biblioteki

 • 1
 • 2