AKTUALNOŚCI

Chmielnik, dnia  15.11.2019 r.

Znak sprawy: PSZ/10/2019

 

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

    na realizację zadania

pn.: „Zakup i sukcesywna dostawa opału w sezonie grzewczym 2019/2020” dla   Powiatowego Zespołu  Szkół  w Chmielniku

               Zamawiający – Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku, ul. Adolfa Dygasińskiego 11, 26-020 Chmielnik informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia w/w zapytania ofertowego wybrana została oferta nr 2 złożona przez:

Europejski Instytut Podologiczny Piotr Bielawski,

  1. Hetmańska 62/4, 35-078 Rzeszów

Oferta spełnia warunki zapytania ofertowego oraz uzyskała w ocenie 100,00 pkt. na które składają się punkty za cenę.

 

            Ponadto do przedmiotowego zapytania ofertowego wpłynęły następujące  oferty złożone przez:

  • Oferta nr 4 złożona przez WĘGLOPASZ Sp. z o.o., ul. Piątkowska 149/6, 60-548 Poznań, która w ocenie uzyskała w kryterium cena 99,06 pkt.

 

            Jednocześnie Zamawiający informuję, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 3 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

      Dyrektor /-/ Sławomir Wójcik           

 

Otrzymują:

  • Wszyscy uczestnicy postępowania

Link:
 Rozstrzygnięcie postepowania

Protokół Komisji

 

Facebook