AKTUALNOŚCI

Harmonogram prac związanych z klasyfikacją uczniów Liceum
 Ogólnokształcącego, Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia
  w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku w roku szkolnym 2019/2020

LP.

        TERMIN

               RODZAJ CZYNNOŚCI

1.

do 22.11.2019r (piątek)

Ogłoszenie harmonogramu klasyfikacji śródrocznej w formie zarządzenia dyrektora (publikacja na stronie internetowej szkoły)

2.

do 08.01.2020r (środa)

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów poinformują uczniów o przewidywanych ocenach śródrrocznych a wychowawcy klas o przewidywanych ocenach za zachowanie.

3.

09.01.2020r (czwartek)

Spotkanie wychowawców klas z rodzicami uczniów. Temat spotkania: Informacja o  przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych i ocenach za zachowanie dla swoich wychowanków.

4.

10.01.2020r. (piątek)

Wychowawcy klas poinformują rodziców uczniów nieobecnych na spotkaniu w formie pisemnej o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych i ocenach za zachowanie dla swoich wychowanków.

5.

15.01.2020r. (środa)

Uczniowie lub ich rodzice mogą zgłaszać swoje uwagi dotyczące przewidywanych ocen klasyfikacyjnych do nauczycieli poszczególnych przedmiotów a uwagi dotyczące przewidywanej oceny za zachowanie do wychowawcy klasowego.

6.

17.01.2020r.
(piątek)

Ostateczny termin ustalenia ocen klasyfikacyjnych przez nauczycieli i ocen za zachowanie przez wychowawców klas.

7.

21.01.2020r. (wtorek)
 godz. 14.00

Składanie podań do dyrektora szkoły o wyznaczenie ewentualnych egzaminów klasyfikacyjnych.

8.

21 stycznia 2020r. (wtorek)
godz. 15.00

 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej.

Zatwierdzenie wyników klasyfikacji.

 

9.

12.02.2020r. (środa)
godz. 15.00

Posiedzenie plenarne. Analiza pracy szkoły
za rok szkolny 2019/2020.

10.

14.02.2020r (piątek)
godz. 15.30

Wywiadówka ogólnoszkolna za I półrocze.

 

link do wersji PDF Harmonogram klasyfikacji

Facebook