Szkoła

Nowoczesna szkoła zawodowa nowoczesny region

 • Slajd1.PNG
 • Slajd2.PNG
 • Slajd3.PNG
 • Slajd4.PNG
 • Slajd5.PNG
 • Slajd6.PNG
 • Slajd7.PNG
 • Slajd8.PNG
 • Slajd9.PNG
 • Slajd10.PNG
 • Slajd11.PNG

Wiedza Edukacja Rozwój

 • Slajd1.JPG
 • Slajd2.JPG
 • Slajd3.JPG
 • Slajd4.JPG
 • Slajd5.JPG
 • Slajd6.JPG
 • Slajd7.JPG
 • Slajd8.JPG
 • Slajd9.JPG
 • Slajd10.JPG
 • Slajd11.JPG
 • Slajd12.JPG
 • Slajd13.JPG
 • Slajd14.JPG
 • Slajd15.JPG
 • Slajd16.JPG
 • Slajd17.JPG
 • Slajd18.JPG
 • Slajd19.JPG
 • Slajd20.JPG

Dokument do pobrania w zakładce Zamówienia publiczne/ Zamówienia projekty

lub Protokół

Chmielnik dn. 30 03.2018 r.

Znak sprawy: ZSNr3/2/2018/RPO

 

 

PROTOKÓŁ

 

 

Komisja w składzie:

 1. Przewodniczący -  mgr Robert Zawierucha
 2. Sekretarz - mgr Wiesław Bucki
 3. Członek -          mgr inż. Jan Sadowski

dokonała analizy ofert na zadanie pn. w ramach zadania pn. „Dostawa wyposażenia pracowni spawalniczej do Zespołu Szkół Nr 3 w Chmielniku w związku z realizacji projektu „DOBRE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE SZANSĄ NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.5 – Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego; Poddziałanie 8.5.1 - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU..

Wpłynęło siedem ofert z następujących firm:

 

 1. Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Paźniak, Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów
 • 27 996,03 zł brutto słownie(dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 03/100),
 1. BALT SYSTEM Karolina Bodnar, ul. Gronostajowa 4, 80-175 Gdańsk
 • 20 114,19 zł brutto słownie(dwadzieścia tysięcy sto czternaście złotych 19/100),
 1. EUROMETAL Sp. z z o.o., Miszewko 41, 80-297 Banino k/Gdańska
 • 66 315,45 zł brutto słownie(sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta piętnaście złotych 45/100),
 1. MaGoPol Gogacz Robert, ul. Witosa 67, 26-600 Radom
 • 24 882,90 zł brutto słownie(dwadzieścia cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa złote 90/100),
 1. ABPLANALP Sp. z o.o., ul. Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa
 • 21 853,78 zł brutto słownie(dwadzieścia jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy złote 78/100),
 1. ”DRZEWIARZ-BIS” Sp. z o.o., ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno
 • 26 791,86 zł brutto słownie(dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych 86/100),
 1. METALZBYT-HURT Spółka z o.o., ul. Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko-Biała
 • 48 187,08 zł brutto słownie(czterdzieści osiem tysięcy sto osiemdziesiąt siedem 08/100),

 

Po przeprowadzonej wnikliwej analizie ofert:

Oferta  BALT SYSTEM Karolina Bodnar, ul. Gronostajowa 4, 80-175 Gdańsk, zawierającą najniższą cenę w wysokości 16353,00 zł/netto + podatek VAT 23%  w wys. 3761,19 zł = 20 114,19  zł brutto słownie(dwadzieścia tysięcy sto czternaście złotych 19/100), została wybrana do realizacji zadania.                                              

 

Podpis komisji: 

Facebook