Szkoła

Nowoczesna szkoła zawodowa nowoczesny region

 • Slajd1.PNG
 • Slajd2.PNG
 • Slajd3.PNG
 • Slajd4.PNG
 • Slajd5.PNG
 • Slajd6.PNG
 • Slajd7.PNG
 • Slajd8.PNG
 • Slajd9.PNG
 • Slajd10.PNG
 • Slajd11.PNG

Wiedza Edukacja Rozwój

 • Slajd1.JPG
 • Slajd2.JPG
 • Slajd3.JPG
 • Slajd4.JPG
 • Slajd5.JPG
 • Slajd6.JPG
 • Slajd7.JPG
 • Slajd8.JPG
 • Slajd9.JPG
 • Slajd10.JPG
 • Slajd11.JPG
 • Slajd12.JPG
 • Slajd13.JPG
 • Slajd14.JPG
 • Slajd15.JPG
 • Slajd16.JPG
 • Slajd17.JPG
 • Slajd18.JPG
 • Slajd19.JPG
 • Slajd20.JPG

Dokumenty do pobrania w zakładce ZAMÓWIENIA PUBLICZNE/ZAMÓWIENIA PROJEKTY LUB

informacja-o-udzieleniu-zamwienia-czci-iii

 Rozstrzygnięcie zamówienia czI i cz. II

 Rozstrzygnięcie zamówienia cz III

 

Chmielnik, dnia 22 marca 2018 r.

 ZAMAWIAJĄCY:

 Powiat Kielecki/ Zespół Szkół Nr 3,

 1. Adolfa Dygasińskiego 11,

26-020 Chmielnik                                                                                                                          

 

Znak sprawy: ZSNr3/1/2018/RPO

 Informacja o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne –Część III

 

            Powiat Kielecki/ Zespół Szkół Nr 3, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne pn.: Przeprowadzenie szkoleń i kursów dla uczestników projektu pn. Dobre doświadczenia zawodowe szansą na lepszą przyszłość” działając na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami), informuje, że  w dniu
22 marca 2018 r. zawarł umowę na:

 • Część III Kurs spawacza metoda MAG blach i rur ze stali ferrytycznych spoinami pachwinowymi

z Wykonawcą: Centrum Kształcenia Spawaczy – RADIIS E. Kądziołka, M. Ogonowska; s. c. ul. J. K. Chodkiewicza 31/201; 44-100 Gliwice

 


Chmielnik, dnia  21.03.2018 r.

Znak sprawy: ZSNr3/1/2018/RPO

 

 ROZSTRZYGNIĘCIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE

            W imieniu Zespołu Szkół nr 3 w Chmielniku, na podstawie ustawy - Prawo zamówień publicznych zawiadamiam, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne pn. „ Przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu

 1. Dobre doświadczenia zawodowe szansą na lepszą przyszłość”

 

 • Dla Części 1 – Kurs - Operator wózków widłowych z wymiana butli gazowej wybrana została Oferta nr 5 złożona przez

 

Centrum Kształcenia Spawaczy – RADIIS;

 1. Kądziołka; M. Ogonowska s. c.
 2. J. K. Chodkiewicza 31/201; 44-100 Gliwice

 

Oferta spełnia warunki SIWZ i ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz uzyskała
w ocenie największą ilość punktów tj. 100,00 pkt., na które składają się punkty szczegółowe uzyskane w poszczególnych kryteriach: cena – 60,00 pkt.; gwarancja – 40,00 pkt.

 

            Ponadto do przedmiotowego postępowania na Część 1 wpłynęły następujące  oferty złożone przez:

 • Oferta nr 4 złożona przez BEHAP-BUD s.c. Eugeniusz Winiarski, Piotr Winiarski, ul. Grunwaldzka 71/2 32-541 Trzebinia, która w ocenie uzyskała 68,36 punktów - w tym kryterium cena 28,36 pkt., kryterium doświadczenie – 40 pkt.
 • Oferta nr 7 złożona przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach – Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Chmielniku, ul. Mielczarskiego 7, 26-020 Chmielnik, która w ocenie uzyskała 72,60 punktów – w tym kryterium cena 32,60 pkt. kryterium doświadczenie – 40 pkt.

 

 • Dla Części 2 – Kurs - Operator koparki wybrana została Oferta nr 2 złożona przez

 

Centrum Kształcenia Dorosłych ”LIBER”

 1. Warszawska 34/412, 25-312 Kielce

 

Oferta spełnia warunki SIWZ i ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz uzyskała
w ocenie największą ilość punktów tj. 100,00 pkt., na które składają się punkty szczegółowe uzyskane w poszczególnych kryteriach: cena – 60,00 pkt.; gwarancja – 40,00 pkt.

            Ponadto do przedmiotowego postępowania na Część 2 wpłynęły następujące  oferty złożone przez:

 • Oferta nr 6 złożona przez Spectra Katarzyna Stępień Plac Floriański 1/309, 26-110 Skarżysko Kamienna, która w ocenie uzyskała 79,54 punktów – w tym kryterium cena 39,54 pkt. kryterium doświadczenie – 40 pkt.
 • Oferta nr 7 złożona przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach – Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Chmielniku, ul. Mielczarskiego 7, 26-020 Chmielnik, która w ocenie uzyskała 65,56 punktów - w tym kryterium cena – 45,56 pkt., kryterium doświadczenie -  20 pkt.

 


 

Chmielnik, dnia  22.03.2018 r.

Znak sprawy: ZSNr3/1/2018/RPO

 

 ROZSTRZYGNIĘCIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE

            W imieniu Zespołu Szkół nr 3 w Chmielniku, na podstawie ustawy - Prawo zamówień publicznych zawiadamiam, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne pn. „ Przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu

 1. Dobre doświadczenia zawodowe szansą na lepszą przyszłość”

 

 • Dla Części 3 – Kurs - spawacza metodą MAG blach i rur ze stali ferrytycznych spoinami pachwinowymi wybrana została Oferta nr 5 złożona przez

 

Centrum Kształcenia Spawaczy – RADIIS;

 1. Kądziołka; M. Ogonowska s. c.
 2. J. K. Chodkiewicza 31/201; 44-100 Gliwice

 

Oferta spełnia warunki SIWZ i ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz uzyskała
w ocenie największą ilość punktów tj. 100,00 pkt., na które składają się punkty szczegółowe uzyskane w poszczególnych kryteriach: cena – 60,00 pkt.; gwarancja – 40,00 pkt.

 

            Ponadto do przedmiotowego postępowania na Część 1 wpłynęły następujące  oferty złożone przez:

 • Oferta nr 3 złożona przez ZTSH TISBUD Jarosław Gargula, ul. Jana Pawła II 35, 33-300 Nowy Sącz, która w ocenie uzyskała 73,76 punktów - w tym kryterium cena 33,76 pkt., kryterium doświadczenie – 40 pkt.
 • Oferta nr 4 złożona przez BEHAP-BUD s.c. Eugeniusz Winiarski, Piotr Winiarski, ul. Grunwaldzka 71/2 32-541 Trzebinia, która w ocenie uzyskała 85,98 punktów - w tym kryterium cena 45,98 pkt., kryterium doświadczenie – 40 pkt.
 • Oferta nr 7 złożona przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach – Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Chmielniku, ul. Mielczarskiego 7, 26-020 Chmielnik, która w ocenie uzyskała 94,33 punktów – w tym kryterium cena 54,33 pkt. kryterium doświadczenie – 40 pkt.

 

Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone

Oferta nr 1 złożona na realizację Części 3 zamówienia przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Kościuszki 39, 26-500 Szydłowiec została odrzucona ze względu na rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia na podstawie art. 90
ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. W dniu 21.03.2018 rok Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy pismem w celu złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny zaproponowanej na realizację Części 3 przedmiotowego postępowania. W piśmie wyjaśniającym Wykonawca wyjaśnij, iż błędnie skalkulował cenę i zwrócił się o wycofanie swojej oferty.

Celem złożenia wyjaśnień na wezwanie wyjaśnienia rażąco niskiej ceny jest umożliwienie Zamawiającemu zweryfikowania poprawności dokonanej przez Wykonawcę kalkulacji ceny. Wyjaśnienia z tego powodu powinny być wyczerpujące, konkretne, ujawniające najważniejsze składniki cenotwórcze pokazujące wycenę poszczególnych elementów zamówienia, koszt pracowników, zaangażowania odpowiedniego sprzętu, marżę wykonawcy itp. W związku z powyższym z powodu braku wyjaśnień co do wysokości zaproponowanej ceny na podstawie art.90 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych
Oferta nr 1 złożona na realizację Części 3 zamówienia przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Kościuszki 39, 26-500 Szydłowiec została odrzucona.

 Zatwierdził:

 Dyrektor /-/ Sławomir Wójcik

 Otrzymują:

 • Wszyscy uczestnicy postępowania

 

Facebook