Szkoła

Nowoczesna szkoła zawodowa nowoczesny region

 • Slajd1.PNG
 • Slajd2.PNG
 • Slajd3.PNG
 • Slajd4.PNG
 • Slajd5.PNG
 • Slajd6.PNG
 • Slajd7.PNG
 • Slajd8.PNG
 • Slajd9.PNG
 • Slajd10.PNG
 • Slajd11.PNG

Wiedza Edukacja Rozwój

 • Slajd1.JPG
 • Slajd2.JPG
 • Slajd3.JPG
 • Slajd4.JPG
 • Slajd5.JPG
 • Slajd6.JPG
 • Slajd7.JPG
 • Slajd8.JPG
 • Slajd9.JPG
 • Slajd10.JPG
 • Slajd11.JPG
 • Slajd12.JPG
 • Slajd13.JPG
 • Slajd14.JPG
 • Slajd15.JPG
 • Slajd16.JPG
 • Slajd17.JPG
 • Slajd18.JPG
 • Slajd19.JPG
 • Slajd20.JPG

Ogłoszenie do pobrania w wersji pdf w zakładce Zamówienia publiczne/Zamówienia projekty lub z linku: Ogłoszenie SIWZ

Znak sprawy: ZSNr3/1/2018/RPO

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SIWZ

w postępowaniu o udzielanie zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi,

 których wartość nie przekracza 750 000 euro

 

( Usługi edukacyjne i szkoleniowe )

 

 

 1. Przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu
 2. Dobre doświadczenia zawodowe szansą na lepszą przyszłość”.

 

 

 

 

 

 

Zatwierdził:

   Dyrektor /-/ Sławomir Wójcik        

 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Powiat Kielecki/ Zespół Szkół Nr 3, ul. Adolfa Dygasińskiego 11, 26-020 Chmielnik

 tel./fax. 41 354 28 94

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona internetowa:www.projektyzs3.zs3chmielnik.pl ; www.zs3chmielnik.pl

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia
 1. Niniejsze postępowanie dotyczy udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi, których wartość nie przekracza 750 000 euro i prowadzone jest w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej „ustawą Pzp”.
 2. Usługi edukacyjne i szkoleniowe są usługami wymienionymi w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE.
 3. Zamawiający udzieli zamówienia publicznego w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.
 4. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 3 w Chmielniku  www.zs3chmielnik.pl oraz stronie projektowej www.projektyzs3.zs3chmielnik.pl ogłoszenie o zamówieniu, które zawiera informacje niezbędne z uwagi na okoliczności jego udzielenia, w szczególności: termin składania ofert uwzględniający czas niezbędny do przygotowania i złożenia oferty, opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia oraz kryteria oceny ofert.
 5. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ustawy Pzp.
 6. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.
 7. Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieści na stronie internetowej, informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego, a w razie nieudzielenia zamówienia, informację o nieudzieleniu zamówienia.
 8. Po udzieleniu zamówienia Zamawiający opublikuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
 9. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.
 10. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim.
 11.  Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w częściach. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.
 12. Zasady udzielenia zamówienia reguluje niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej „SIWZ”. Ponadto odpowiednie zastosowanie mają również art. 17, 18, 22-22d, 24, 32-35, 93 ustawy Pzp, przepisy art. 139 i n. dotyczące umów, przepisy dotyczące dokumentowania postępowań oraz przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.07.2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016 r. poz.1126), zwanym dalej „Rozporządzeniem ws. dokumentów”.
 13. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn.zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.
 14. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

 III. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych dla uczestników projektu pn. „DOBRE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE SZANSĄ NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo; Działanie 8.5 – Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego; Poddziałanie 8.5.1 - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

 1. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w częściach z uwzględnieniem następującego podziału:
 • Część I – Kurs - Operator wózków widłowych z wymianą butli gazowej
 • Część II – Kurs - Operator koparki
 • Część III – Kurs spawacza metodą MAG blach i rur ze stali ferrytycznych spoinami pachwinowymi
 1. Wykonawca zapewnia odpowiednio wykwalifikowaną kadrę: trenerów/osoby do przeprowadzenia kursów w formie teoretycznej i praktycznej, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i kwalifikacje ( zgodnie z opisem w SIWZ).
 2. Wykonawca w zależności od rodzaju kursu zapewni uczestnikom sprzęt oraz wszelkie niezbędne do prowadzenia ćwiczeń praktycznych materiały ( materiały zużywalne na potrzeby przeprowadzenia zajęć praktycznych powinny być nowe, nieużywane w ilości dostosowanej do potrzeb kursu oraz ilości uczestników kursu. Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w teczce tekturowej min.: podręcznik związany z tematyką kursu; zeszyt w kartkę forma A4 min.80 kartkowy, długopis, zakreślacz, ołówek.
 3. Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi kursu catering - posiłki jednodaniowe + sok.
 4. Wykonawca zapewnia prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych w dni robocze ( od poniedziałku do piątku) w przedziale czasowym od 8:00 do 18:30, w wymiarze nie mniej niż 4 godzin i nie więcej niż 8 godzin dziennie zajęć teoretycznych i praktycznych, zgodnie z harmonogramem przekazanym przez zamawiającego.
 5. Wykonawca zobowiązany będzie do obowiązkowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla wszystkich uczestników szkolenia/kursu zawodowego na sumę minimum 10 000,00 zł. Zamawiający wskaże wykonawcy dane osób uprawnionych do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 6. Po zakończeniu kursu Wykonawca zobowiązany jest do wydania uczestnikom zaświadczenia potwierdzającego ukończenie kursu. Zaświadczenia wydane zgodnie z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622), powinny być opatrzone znakiem Funduszy Europejskich z nazwą programu – Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz logo Unii Europejskiej z nazwą funduszu – Europejski Fundusz Społeczny
  ( zgodnie z zasadami promowania projektu obowiązującymi w ramach RPO WŚ 2014-2020) oraz zawierać informację, iż usługa była przeprowadzona w ramach realizacji projektu pn. „DOBRE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE SZANSĄ NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo; Działanie 8.5 – Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego; Poddziałanie 8.5.1 - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.
 7. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zadań projektowych oraz do przedłożenia w terminie do 3 dni roboczych po zakończeniu realizacji danego zadania w szczególności listy obecności uczestników/czek projektu jak również potwierdzenie przez uczestnika otrzymania posiłku na kursie, dokumentacji fotograficznej z przebiegu realizacji zadania, dziennika zajęć w wersji oryginalnej lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, kserokopie opieczętowanych za zgodność z oryginałem wydanych zaświadczeń, certyfikatów, list przekazanych pomocy dydaktycznych dla uczestników/czek projektu i innych dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów, które powinny być opatrzone znakiem Funduszy Europejskich z nazwą programu – Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz logo Unii Europejskiej z nazwą funduszu – Europejski Fundusz Społeczny ( zgodnie z zasadami promowania projektu obowiązującymi w ramach RPO WŚ 2014-2020) oraz zawierać informację, iż usługa była przeprowadzona w ramach realizacji projektu pn. „DOBRE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE SZANSĄ NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo; Działanie 8.5 – Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego; Poddziałanie 8.5.1 - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.
 8. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia karty czasu pracy w ramach niniejszego projektu oraz zbiorczej karty czasu pracy w systemie miesięcznym tj. ewidencji godzin i zadań (dotyczy umów o pracę/mianowania, umów zlecenia oraz umów o dzieło z wyłączeniem umów, w wyniku których następuje wykonanie oznaczonego dzieła) potwierdzającej zaangażowanie we wszystkich formach aktywności zawodowej. Łączne zaangażowanie zawodowe wykonawcy/osób ( tj. w ramach stosunku pracy, stosunku cywilnoprawnego i samozatrudnienia) w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie.
 9. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony danych osobowych uczestników zajęć a także ochrony w/w danych oraz innych informacji przekazanych mu przez Zamawiającego a koniecznych do realizacji przedmiotu zamówienia. Na wykonawcy ciąży obowiązek stosowania wszelkich formalności, procedur, zabezpieczeń w zakresie przewidzianym przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i dostępie do informacji publicznej.
 10. Za szkody nieumyślne wyrządzone przez uczestnika szkolenia/kursu zawodowego podczas ich trwania odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
 11. Wykonawca zapewnia, że osoba prowadząca szkolenia/kursy zawodowe będzie odpowiadała na indywidualne potrzeby uczestników szkolenia/kursów.
 12. Postępowanie prowadzone jest w częściach, Wykonawcy mogą złożyć ofertę na dowolną ilość części biorąc pod uwagę następujący podział:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część I – Operator wózków widłowych

Celem kursu jest nauka i zdobycie uprawnień do obsługi wózka jezdniowego wraz
z bezpieczną wymianą – obsługą butli gazowej. Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia jak również zdaniem egzaminu przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego i wydaniem zaświadczenia uprawniającego do kierowania wózkami.

Liczba grup szkoleniowych : jedna ( 1). Kurs należy przeprowadzić dla jednej grupy – grupa będzie liczyć 15 osób. Kurs obejmuje 47 godzin teoretycznych i 15h/ osobę tj. 225 godzin praktycznych na grupę. Zajęcia teoretyczne minimum raz w tygodniu, zajęcia praktyczne zgodnie z indywidualnym harmonogramem uzgodnionym przed podpisaniem umowy z Zamawiającym ( zajęcia praktyczne mogą się odbywać w promieniu 20 km od miasta Chmielnik). 

Okres realizacji kursu: dla grupy 15-osobowej od marca 2018 r. do  27.06.2018 r.
( Zamawiający przewiduje zmianę terminu rozpoczęcia kursu w przypadku przedłużającej się procedury wyboru Wykonawcy)

 Wykonawca ubiegający się o realizację kursu powinien posiadać minimum dwa wózki jezdniowe do prowadzenia zajęć praktycznych, by one mogły być przeprowadzone zgodnie z założeniami Zamawiającego.

 Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów badań lekarskich uczestników kursu, pokrycia kosztów podejścia do egzaminu  uczestnika projektu, zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego przed Komisją UDT, catering - posiłki jednodaniowe + sok i pozostałe koszty. Salę na zajęcia teoretyczne zapewnia Zamawiający.

Część II – Operator koparki

Celem kursu jest zdobycie uprawnień do obsługi koparko jednonaczyniowej na poziomie
kl. III, w oparciu o program zatwierdzony przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263 z 2001 r.). Łączny wymiar kursu wynosi 134 h/ grupę, w tym 52 h zajęć teoretycznych i 82 h zajęć praktycznych.

Liczba grup szkoleniowych: 1

Liczebność grupy szkoleniowej: 10 osób

 Okres realizacji kursu: dla grupy 10-osobowej od  marca 2018r.– 27.06.2018r.

 Zajęcia teoretyczne minimum raz w tygodniu, zajęcia praktyczne zgodnie
z harmonogramem uzgodnionym przed podpisaniem umowy z Zamawiającym. 

Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów badań lekarskich uczestników kursu, pokrycia kosztów podejścia do egzaminu  uczestnika projektu, zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego przed Państwową Komisją IMBiGS, catering - posiłki jednodaniowe + sok. Salę na zajęcia teoretyczne zapewnia Zamawiający.

 

Część III – Kurs spawacza metodą MAG blach i rur ze stali ferrytycznych spoinami pachwinowymi

Celem kursu jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczestników szkolenia do wykonywania zawodu spawacza metodą MAG-135 blach i rur ze stali ferrytycznych spoinami pachwinowymi.

Kurs należy przeprowadzić dla jednej grupy szkoleniowej.

Liczebność grupy szkoleniowej:  – 10 osób.

Kurs obejmuje 25 godzin teoretycznych i 120 godzin praktycznych. Zajęcia teoretyczne i praktyczne minimum raz w tygodniu zgodnie z harmonogramem uzgodnionym przed podpisaniem umowy z Zamawiającym. Szkolenia ma być zakończone egzaminem i  wydaniem świadectwa oraz Książeczki Spawacza według normy EN 287-1 wystawiane np. przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach z właściwymi wpisami dotyczącymi metod spawania oraz zakresem uprawnień. Uzyskane uprawnienia pozwolą uzyskać kwalifikacje Europejskiego Spawacza Ręcznego w tej metodzie.

Okres realizacji kursu: dla grupy 10-osobowej od  marca 2018r.– 27.06.2018r.

( Zamawiający przewiduje zmianę terminu rozpoczęcia kursu w przypadku przedłużającej się procedury wyboru Wykonawcy)

 

Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów materiałów niezbędnych do realizacji zajęć praktycznych na kursie, podejścia do egzaminu uczestnika kursu, zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminu, catering - posiłki jednodaniowe + sok i pozostałe koszty.

Salę na zajęcia teoretyczne i pracownie spawalniczą do zajęć praktycznych zapewnia Zamawiający.

 

 

 1. INFORMACJE OGÓLNE W ZAKRESIE WSZYSTKICH KURSÓW

 

 1. Kursy/szkolenia odbywać się będą w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku,
  A. Dygasińskiego 11 i ul. Furmańska1a w Chmielniku.
 2. Kursy odbywać się będą w oparciu o opracowany przez Wykonawcę PROGRAM KURSU, załączony do oferty, obejmujący między innymi proponowane w opisach kursów minimalne zagadnienia.
 3. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia kursu zgodnie z zamawianą tematyką, w podanym terminie i określonym przez Zamawiającego miejscu.
 4. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany jest pokryć koszty organizacji kursu ( wynagrodzenia trenerów zajęć praktycznych i ćwiczeniowych), koszt dowiezienia do miejsca realizacji kursu niezbędnych sprzętów specjalistycznych, udostępnienia niezbędnych specjalistycznych maszyn lub samochodów koniecznych do przeprowadzenia zaproponowanego kursu, przygotowanie i powielenie materiałów dydaktycznych, przygotowania podręczników, jeśli są niezbędne do przeprowadzenia szkolenia.
 5. Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczenia należnego wynagrodzenia fakturami częściowymi.
 6. Po zakończeniu danego kursu Wykonawca zobowiązany jest do wydania uczestnikom zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia/kursu zgodnie z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622)
 7. Wykonawca musi posiadać:

- stosowne uprawnienia branżowe

- uprawnienia do wydawania niezbędnych certyfikatów

- wpis do rejestru instytucji szkoleniowych.

 1. Zamawiający nie przewiduje zamówień dodatkowych i uzupełniających.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, a zatem każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na jedną lub kilka części.

 

 1. Z Wykonawcą, którego oferty wygrały może być zawarte kilka umów.
 2. Zajęcia odbywać się będą w godzinach od 00 i nie mogą trwać dłużej niż do godziny 18.30 ( godzina lekcyjna – 45 minut ).
 3. Warunki i sposób realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.
 4. Wykonawca zapewni:
 5. materiały dydaktyczne (dla uczestników szkolenia + jeden do celów archiwizacji) w formie papierowej i elektronicznej powinny być oznakowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przed oznaczeniem Wykonawca musi uzyskać akceptację wzoru naklejki przez Zamawiającego,
 6. prowadzenie i przedstawienie Zamawiającemu po zakończeniu kursu, następujących dokumentów prawidłowo oznakowanych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:
  1. lista obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników kursu w każdym dniu zajęć,
  2. program kursu oraz dziennik zajęć,
  3. potwierdzenia odbioru ewentualnych materiałów szkoleniowych
  4. kopia protokołu z egzaminu (jeśli jest w programie) potwierdzającego przeprowadzenie egzaminu dla nauczycieli-uczestników kursu
  5. raport o zrealizowaniu usługi
  6. c) imienne certyfikaty/zaświadczenia o ukończeniu danego szkolenia, oznakowane zgodniez wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 1. Zamówienie jest współfinansowane z EFS Priorytet VIII "Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo" Działanie 8.5 "Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego" poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU” , Projekt pt. "Dobre doświadczenie zawodowe szansą na lepszą przyszłość” nr RPSW.08.05.01-26-0027/16-00

 

 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

80500000-9   Usługi szkoleniowe

80511000-9   Usługi szkolenia personelu

80530000-8   Usługi szkolenia zawodowego

 

 1. Zlecanie usług podwykonawcom
 2. Wykonawca wskaże zakres zamówienia, który zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.
 3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 

VII. Termin wykonania zamówienia:

Szkolenia/kursy odbywać się będą w okresie od marca 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku zgodnie z planowanymi terminami poszczególnych szkoleń, wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia do niniejszej SIWZ oraz szczegółowym harmonogramem i w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.

 

VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 1. udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:
 2. posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności, będącej przedmiotem zamówienia
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie, przez co rozumie się należyte wykonanie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w każdej z wymienionych części do której przystępują co najmniej jedną ( 1 ) usługę polegającą na przeprowadzeniu szkoleń z tematyki wskazanej w danym szkoleniu, a dotyczących szkoleń dla minimum liczby osób wskazanych w danym szkoleniu; tj.:
 • Część I – Kurs - Operator wózków widłowych z wymiana butli gazowej:

Na potwierdzenie posiadanej wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga wykazania realizacji co najmniej jednej ( 1 ) usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia/kursu – operator wózków widłowych dla grupy minimum 10 osób.

 

 • Część II – Kurs - Operator koparki

Na potwierdzenie posiadanej wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga wykazania realizacji co najmniej jednej ( 1 ) usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia/kursu – operator koparki dla grupy minimum 10 osób.

 

 • Część III – Kurs spawacza metodą MAG blach i rur ze stali ferrytycznych spoinami pachwinowymi

Na potwierdzenie posiadanej wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga wykazania realizacji co najmniej jednej ( 1 ) usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia/kursu – spawacza metodą MAG blach i rur  dla grupy minimum 10 osób.

 

 1. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
  do wykonania zamówienia:

 

 • Część I – Kurs operator wózków widłowych

Wykonawca ubiegający się o realizację kursu powinien posiadać minimum dwa wózki jezdniowe do prowadzenia zajęć praktycznych, by one mogły być przeprowadzone zgodnie z założeniami Zamawiającego. Wykonawca wskaże wykaz sprzętu w załączniku nr 7.

 

 1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
  w postępowaniu dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
 3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając  w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji zamówienia, zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdz. VIII ust. 2. SIWZ.

 1. Zgodnie z treścią art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) złożyli odrębne oferty w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 2. Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnianie warunków udziału i brak podstaw do wykluczenia, nie później niż na dzień składania ofert.
 3. Nie wykazanie spełnienia chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Oferta Wykonawcy wykluczonego traktowana będzie jako odrzucona.

Ocena spełnienia powyższych warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o dokumenty i oświadczenia złożone wraz z ofertą według zasady: „spełnia” lub „nie spełnia”.

 

 1. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, natomiast warunki określone w SIWZ muszą spełniać łącznie.
 3. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, zgodnie
  z art. 23 ustawy Pzp, Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

 1. Oświadczenia oraz dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
 2. W celu potwierdzenia wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
 3. oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru określonego w Załączniku Nr 3 do SIWZ, - (Wymagana forma dokumentu – oryginał)
 4. wykaz wykonanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane należycie, - (Załącznik nr 5 - Wymagana forma dokumentu – oryginał) Doświadczenie jest z jednym z kryteriów oceny ofert.

Do wykazu usług należy załączyć dowody, w formie poświadczenia, potwierdzające, że te usługi zostały wykonane należycie. - (Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem).

Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej, może złożyć oświadczenie wykonawcy. - (Wymagana forma dokumentu – oryginał)

               

 1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, Wykonawca składa:
 2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wg wzoru określonego w Załączniku Nr 4 do SIWZ, -  (Wymagana forma dokumentu – oryginał)
 3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. - (Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem”)
 4. Pisemne zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, w przypadku gdy Wykonawca będzie dysponował zasobami podmiotów trzecich niezbędnymi do realizacji zamówienia,
 5. Wymaga się, aby Wykonawca zgodnie z treścią art. 26 ust. 2d ustawy Pzp, do oferty dołączył listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (zgodnie z wzorem w Załączniku Nr 6 do SIWZ). - (Wymagana forma dokumentu – oryginał)
 6. W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie dokumenty wymienione na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia winny być złożone przez każdy podmiot. Pozostałe dokumenty podmioty występujące wspólnie składają przez pełnomocnika. Pełnomocnik składa wraz z ofertą dokument pełnomocnictwa złożony na piśmie. Pełnomocnictwo winno określać: nazwiska mocodawców i pełnomocnika, czytelne podpisy mocodawców, zakres i datę udzielonego pełnomocnictwa oraz czas, na jaki je udzielono. - (Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem”)
 7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się odpowiednio przepisy § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231) w zakresie wskazanym w rozdz. VIII.

 

 1. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych

do porozumiewania się z Wykonawcami

 1. Przyjętą przez Zamawiającego formą porozumiewania się z Wykonawcami i składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przez strony jest forma pisemna, faks: nr 41 354 28 94 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona internetowa:www.projektyzs3.zs3chmielnik.pl ; www.zs3chmielnik.pl

 1. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pomocą faksu lub poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania (zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Pzp).
 2. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub e-mail podany przez Wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
 3. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej www.projektyzs3.zs3chmielnik.pl; www.zs3chmielnik.pl
 4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 4 powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.
 5. Wszystkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres Zamawiającego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 6. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonana zmiana SIWZ zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ i zostanie zamieszczona na stronie internetowejwww.projektyzs3.zs3chmielnik.pl ; www.zs3chmielnik.pl

Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, a także niezwłocznie zamieszcza informację o zmianach w siedzibie i na stronie internetowejwww.projektyzs3.zs3chmielnik.pl ; www.zs3chmielnik.pl

 

XII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

 w sprawie procedury przetargowej – Jan Sadowski lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.w godz.  7.00  - 15.00 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy).

 

XIII. Termin związania ofertą

 1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XIV. Opis sposobu przygotowania ofert

 1. Przygotowanie oferty.
 2. Oferta musi zostać sporządzona na Formularzu ofertowym – wg wzoru określonego w Załączniku Nr 2 do SIWZ oraz zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ.
 3. Do oferty winny być dołączone wszystkie oświadczenia, dokumenty i załączniki, o których mowa w treści niniejszej SIWZ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
 6. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie osoby.
 7. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. odpisu właściwego rejestru), to do oferty należy dołączyć oryginał stosownego pełnomocnictwa.
 8. Załączone do oferty kopie wymaganych dokumentów winny być poświadczone
  „za zgodność z oryginałem”, na każdej zapisanej stronie dokumentu przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, podpisującego ofertę w następujący sposób: podpis czytelny lub pieczęć imienna i parafa.
 9. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
 10. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. O wycofaniu oferty Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie.
 11. Wprowadzenie zmian do oferty musi być złożone według takich samych zasad
  jak składana oferta (w zamkniętej kopercie, oznakowanej „zmiana”). Koperty oznakowane dopiskiem „zmiana” zostaną otwarte przed otwarciem kopert zawierających oferty, których dotyczą te zmiany w kolejności od najpóźniej do najwcześniej złożonych kopert.
 12. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą one być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa” w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 ze zm.) i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
 13. Wszystkie strony w ofercie powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. Każdą stronę oferty należy ponumerować.

 

 1. Opakowanie oferty
 2. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym, nieprzejrzystym i nienaruszonym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.
 3. Opakowanie powinno zostać opatrzone:

 

Adres Zamawiającego:

 

 

 

 

napisem:

………………………………………………………………………..

Nie otwierać przed dniem …………….. r. do godz……………...

 

Adresem wykonawcy:

(Dopuszcza się odcisk stempla)

imię i nazwisko (nazwa/firmy),

dokładny adres (siedziba), numer telefonu, numer faksu,
e-mail.

 

 

 

 

 1. Wszelkie elementy oferty nieopakowane i nieoznaczone w powyższy sposób, a także nie złożone w miejscu, o którym mowa w rozdz. XIV ust. 1 mogą nie być brane pod uwagę podczas porównania i oceny ofert, a brak powyższych adnotacji Wykonawcy może być przyczyną otwarcia oferty w sposób i w terminie niezgodnym z zapisami niniejszej SIWZ.

 

 1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
 2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

Zespół Szkół Nr 3, ul. Adolfa Dygasińskiego 11, 26-020 Chmielnik

 1. Termin składania ofert upływa w dniu 20.03.2018 r. o godz. 9.00.

Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 20.03.2018 r. o godz. 9.15 - Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku, ul. Adolfa Dygasińskiego 11, 26-020 Chmielnik

Otwarcie ofert jest jawne.

 1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 2. Podczas otwarcia ofert Zamawiający każdorazowo poda obecnym:
 3. nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana
 4. informacje dotyczące ceny.
 5. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający niezwłocznie przekazuje informacje, o których mowa w ust. 4 i ust. 5 powyżej.

 

XVI. Opis sposobu obliczenia ceny i kryterium oceny ofert

 1. Wykonawca w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ poda cenę brutto PLN wraz z podatkiem VAT za realizację przedmiotu umowy, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
 2. Cena powinna być podana cyfrowo i słownie.
 3. Oferowana cena za realizację przedmiotu umowy powinna uwzględniać wszystkie elementy kosztów przedmiotu zamówienia.
 4. Kryteria oceny ofert, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty ( kryteria mają zastosowanie do każdej części zamówienia):
  1. cena – 60 %.
  2. Doświadczenie – 40%

 

KRYTERIUM CENA - Ilość punktów dla każdej oferty w kryterium cena zostanie wyliczona według poniższego wzoru:

          C min.

C =  -----------    x  60%            1% - 1 punkt

          C bad.

 

C – ilość punktów badanej oferty w danej części,

C min. – cena minimalna spośród wszystkich ważnych ofert w danej części,

C bad. – cena oferty badanej w danej części.

 

KRYTERIUM DOŚWIADCZENIE - oferty zostaną ocenione wg ilości wykonanych szkoleń grupowych (tj. grup liczących co najmniej tyle osób, ile wynosi grupa jedna szkoleniowa w danej części niniejszego zamówienia, o tematyce tożsamej do przedmiotu zamówienia w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

 

 

Liczba przeprowadzonych szkoleń grupowych o tematyce tożsamej z przedmiotem zamówienia

 

 

Liczba przyznanych punktów

 

4 i więcej

 

40

 

2 - 3

 

20

 

1

 

0

 

Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu(tym) Wykonawcy (Wykonawcom), który(rzy) przedstawi(ą) ofertę ocenioną zgodnie z kryterium przedstawionym w ust. 4 powyżej jako najkorzystniejszą spośród ważnych ofert. Zamawiający uzna za ofertę najkorzystniejszą ofertę, która uzyska, największą ilość punktów.

 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących treści złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.
 2. Jeżeli w wyniku oceny złożonych ofert okaże się, że nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o tej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą oferować cen wyższych niż w złożonych ofertach.

 

XVII. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
 2. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy) siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 3. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 4. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 5. terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
 6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje o których mowa w art. 92 ust. 1 ustawy Pzp na stronie internetowej www.projektyzs3.zs3chmielnik.pl ; www.zs3chmielnik.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

 

XVIII. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia

 1. Zgodnie z art. 139, art. 140 i art. 142 ustawy Pzp umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
 2. zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
 3. zostanie zawarta w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego
 4. mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej,
 5. jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej,
 6. zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie,
 7. jest zawarta na okres wskazany w rozdz. V niniejszej SIWZ dla danej części,
 8. podlega unieważnieniu:
 • jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 ustawy Pzp,
 • w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ.
 1. Zamawiający może zawrzeć umowę bez zbędnej zwłoki jeżeli w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia została złożona tylko jedna oferta lub w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty i nie wykluczono żadnego Wykonawcy;
 2. w sprawie niniejszego zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
 3. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w Załączniku
  Nr 2 do SIWZ – Wzór Umowy.

 

XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

Zgodnie z art.138o PZP, postanowienia działu VI Prawa Zamówień Publicznych „Środki ochrony prawnej „ nie mają w niniejszym postępowaniu zastosowania.

 

 1. Postanowienia końcowe

Postanowienia dotyczące jawności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia

 • Oferty, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania.
 • Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.
 • Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
 • Ujawnianie treści protokołu wraz z załącznikami odbywać się będzie wg następujących zasad:
 1. a) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,
 2. b) zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów i informacji,
 3. c) zamawiający wyznacza członka komisji, w którego obecności dokonana zostanie

czynność przeglądania,

 1. udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy – urzędowania.
 • W sprawach nie uregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 1. Ogłoszenie o wyniku postępowania:

21.1 Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z art. 138o ustawy pzp

 

XXI. Załączniki do specyfikacji

                                                          

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Umowa ( wzór)

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( wzór)

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór)

Załącznik nr 5 – Wykaz zrealizowanych usług ( wzór)

Załącznik nr 6  - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej ( wzór)

Załącznik nr 7 – Wykaz sprzętu, którym dysponuje wykonawca ( wzór)

Załącznik nr 1

 

WZÓR             -           FORMULARZ OFERTOWY

 

 

WYKONAWCA: .............................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

tel/fax: ............................................................................

 

 

O F E R T A

 

            Nawiązując do ogłoszenia postępowania o udzielanie zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi, których wartość nie przekracza 750 000 euro ( Usługi edukacyjne i szkoleniowe ) pn. Przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu „ Dobre doświadczenia zawodowe szansą na lepszą przyszłość” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w cenie:

 

 

 

 

Numer Części na którą Wykonawca składa ofertę

 

 

 

 

Nazwa kursu/szkolenia

 

 

 

 

Wartość

netto w zł

 

 

 

 

Podatek VAT

 

 

 

 

Wartość brutto

w zł

 

Ilość zrealizowanych usług

( przy czym jedno szkolenie/kurs zorganizowane dla minimum 10 osób)

 

1.

 

Kurs - Operator wózków widłowych z wymiana butli gazowej

 

 

 

 

 

 

2.

Kurs - Operator koparki

 

 

 

 

 

 

3

Kurs spawacza metodą MAG blach i rur ze stali ferrytycznych spoinami pachwinowymi

 

 

 

 

 

Razem wartość oferty

 

 

 

 

 

 

 1. Warunki płatności : do 30 dni od dnia wystawienia faktury.
 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty.
 3. Podane w ofercie ceny nie będą podlegać zmianie i waloryzacji. Podana cena zawiera wszystkie koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.
 4. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY( należy podkreślić odpowiednio ppkt.a) lub b):
  1. sami*
  2. przy udziale Podwykonawców*

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Przy realizacji przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców należy wskazać zakres podwykonawstwa ( rodzaj robót) oraz firmy ( nazwy) podwykonawców.

 1. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 2. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 k.k.)
 3. Oświadczamy, że będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkich informacji, zawiadomień dotyczących toczącego się postępowania przesyłanych przez Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od chwili jej nadania przez zamawiającego, a w przypadku zaniechania tego obowiązku zamawiający ma prawo uznać, że dokument wysłany faksem lub e-mailem  został doręczony po upływie tego terminu na podstawie wydruku nadania faksu lub wydruku nadania e-mail.
 4. Ofertę niniejszą składamy na ............... kolejno ponumerowanych stronach.
 5. Załącznikami do niniejszej oferty są:
 • ..........................................................
 • W sprawach związanych z niniejszym postępowaniem należy kontaktować się z :

Imię i nazwisko:………………………………………………

Telefon: ……………………………… fax …………………

E-mail: ……………………………………

 

 

Data i podpis 

 

 

                                               ...........................................................................................

podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

 

 

Załącznik nr 2

 

( wzór)

 

Umowa nr .........

 

Zawarta w dniu …………..pomiędzy:

Powiatem Kieleckim/ Zespołem Szkół Nr 3 w Chmielniku, ul. Adolfa Dygasińskiego 11, 26-020 Chmielnik  reprezentowanym przez:

- Sławomira Wójcika – Dyrektora zwanym dalej „Zamawiającym”, a

…..…………………………………………………………………………….....................,

reprezentowanym (-ą) przez:

1) ……………………………..,

2) ……………………………..

zwanym/-ą dalej „Wykonawcą”,

 

w rezultacie przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania na usługi społeczne w trybie art.138o z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), została zawarta umowa następującej treści

 

 • 1

 

 Przedmiotem umowy jest zorganizowanie przez Wykonawcę szkolenia/kursu o nazwie: ………………………………………………………………………

 1. Szkolenia/kursy organizowane i finansowane są w ramach projektu pn. „DOBRE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE SZANSĄ NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.5 – Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego; Poddziałanie 8.5.1 - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.
 2. Oferta i SIWZ jest integralną częścią umowy.
 3. Liczba osób, które zostaną objęte szkoleniem: ............
 4. Szkolenie odbywać się będzie w terminie od: ............... do ............. i obejmować będzie:

- zajęć praktycznych: .............

- zajęć teoretycznych: ............

 1. Zamawiający przekaże Wykonawcy imienny wykaz uczestników szkolenia/kursu.

 

 • 2

Wykonawca zobowiązuje się do:

 1. Przeprowadzenia szkolenia zgodnie z programem zatwierdzonym przez Zamawiającego.
 2. Bieżącego informowania na piśmie Zamawiającego o przypadkach nieobecności na szkoleniu osób skierowanych oraz wypadkach rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w trakcie jego trwania, pod rygorem odmowy zapłaty za szkolenie tych osób.

3.Pisemnego powiadomienia Zamawiającego na 3 dni wcześniej o terminie egzaminu końcowego zorganizowanego dla uczestników szkolenia

 1. Wydania uczestnikom szkolenia/kursu, kończącym je z wynikiem pozytywnym w terminie

do 7 dni od daty przeprowadzenia egzaminu końcowego , stosowanych zaświadczeń (lub innych dokumentów)

 1. Przekazania w terminie do 7 dni po zakończeniu szkolenia/kursu:

- oryginałów list obecności,

- potwierdzenia odbioru materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych przez

uczestników szkolenia

- imiennego wykazu osób, które ukończyły szkolenie,

- kserokopii zaświadczeń (lub innych dokumentów) świadczących o ukończeniu

szkolenia

 1. Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników szkolenia/kursów.

 

 • 3

 

 1. Z tytułu zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia/kursu Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ………….zł brutto , w tym wynagrodzenie neto ……..zł  + podatek VAT …………………..
 2. Wynagrodzenie płatne będzie po przeprowadzonym kursie/szkoleniu na podstawie wystawionej faktury na wskazane konto Wykonawcy.
 3. Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczenia należnego wynagrodzenia fakturami częściowymi.
 4. Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury: po ukończonym szkoleniu/kursie, przeprowadzeniu egzaminu, przekazaniu Zamawiającemu wszystkich dokumentów rozliczeniowych wymaganych dla danej części zamówienia.
 5. Przelew nastąpi w ciągu 30-u dni od daty przekazania przez Wykonawcę dokumentów oraz prawidłowo wystawionej faktury.
 6. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności.

 

 • 4
 • Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy - w przypadku, gdy Wykonawca zrealizuje zamówienie w sposób niezgodny z postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności, niezgodnie z programem, zawartości merytorycznej i sposobu ich prowadzenia.
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia naliczonych kar umownych
  z wynagrodzenia Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego do wysokości faktycznych strat, jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z przygotowaniem zajęć w innym terminie.
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in. stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, zmiany, opóźnienia, skracania zajęć i realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z przedstawianym przez Zamawiającego harmonogramem, programu, zawartości merytorycznej i sposobu ich prowadzenia,

 

 • 5

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy dn. 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.)
 2. Na podstawie art.31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jedn. Dz. U. 2016. poz.922 ) Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych uczestników szkolenia/kursu, w zakresie związanym z ich uczestnictwem w szkoleniu, przystąpieniem do egzaminu końcowego i wydaniem świadectw ukończenia szkolenia.

 

 • 6

Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzyga właściwy dla Zamawiającego sąd powszechny.

 

 • 7

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

 

 

 

Zamawiający:                                                                                          Wykonawca :

 

 

Załącznik nr 3

 

OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 

………………………………………….     

                                               ………………………dnia…………………

/pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/                                                          /miejscowość/

 

 

 

            Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Przeprowadzenie szkoleń i kursów dla uczestników projektu „ Dobre doświadczenia zawodowe szansą na lepszą przyszłość”

Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie :

 • Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej
 • Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
 • Zdolności technicznej lub zawodowej 

 

                                                                                                   ………………………………………………..

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

 

 

 

 

Załącznik nr 4

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. (dalej jako: ustawa Pzp)

 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn Przeprowadzenie szkoleń i kursów dla uczestników projektu „ Dobre doświadczenia zawodowe szansą na lepszą przyszłość” prowadzonego przez Zespół Szkół Nr 3 w Chmielniku oświadczam co następuje:

 

 

 1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24.ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.
 2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1ustawy Pzp.

 

 

 

……………………        ……………….. r.

miejscowość data

 

 

……………………………………………….

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………………... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 25 ust. 5 Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

 

…………………      ……………….. r.

miejscowość data

 

 

………………………………………………..

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

 

 

Załącznik Nr 5 do SIWZ

 

 

 

…………………………….…….

   /Pieczęć Wykonawcy/

 

 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

 

Składając ofertę do postępowania pn. Przeprowadzenie szkoleń i kursów dla uczestników projektu „ Dobre doświadczenia zawodowe szansą na lepszą przyszłość”

 

Niniejszym oświadczamy, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonaliśmy niżej wymienione usługi:

Lp.

Nazwa szkolenia/kursu

Ilość zrealizowanych usług

( przy czym jedno szkolenie/kurs zorganizowane dla minimum 10 osób)

Nazwa Zamawiającego na rzecz którego usługi zostały zrealizowane
( adres, telefon)

Termin wykonania usługi (rozpoczęcie zakończenie dd/mm/rrrr)

1.         

 

 

 

 

2.         

 

 

 

 

3.         

 

 

 

 

4.         

 

 

 

 

5.         

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………

         data                                                                 (pieczęć i podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentowania
                                                                                      Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

 

 

 

Załącznik nr 6 do SIWZ

 

 

OŚWIADCZENIE

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634)

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn:

 

Przeprowadzenie szkoleń i kursów dla uczestników projektu „ Dobre doświadczenia zawodowe szansą na lepszą przyszłość”

 

Niniejszym oświadczam, że należę/ nie należę (niepotrzebne skreślić) do grupy kapitałowej ………………………………………..

 

Wykaz wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej ( jeżeli dotyczy)

 

 

Lp.

 

Wskazanie wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W załączeniu dowody wskazujące, że istniejące między wykonawcami należącymi do tej samej grupy kapitałowej, powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 

…………………………………………………………………………………………………..

(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)

 

Załącznik Nr 7 do SIWZ

 

 

 

…………………………….…….

   /Pieczęć Wykonawcy/

 

 

WYKAZ SPRZĘTU

( Dotyczy tylko Części I)

 

Składając ofertę do postępowania pn. Przeprowadzenie szkoleń i kursów dla uczestników projektu „ Dobre doświadczenia zawodowe szansą na lepszą przyszłość” informuję, że dysponujemy następującym sprzętem:

 

Lp.

Nazwa sprzętu/pojazdu

 

Sposób dysponowania własność/udostępnienie

 

1.         

 

 

2.         

 

 

3.         

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………

         data                                                                 (pieczęć i podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentowania
                                                                                      Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

 

Facebook