Szkoła

Nowoczesna szkoła zawodowa nowoczesny region

 • Slajd1.PNG
 • Slajd2.PNG
 • Slajd3.PNG
 • Slajd4.PNG
 • Slajd5.PNG
 • Slajd6.PNG
 • Slajd7.PNG
 • Slajd8.PNG
 • Slajd9.PNG
 • Slajd10.PNG
 • Slajd11.PNG

Wiedza Edukacja Rozwój

 • Slajd1.JPG
 • Slajd2.JPG
 • Slajd3.JPG
 • Slajd4.JPG
 • Slajd5.JPG
 • Slajd6.JPG
 • Slajd7.JPG
 • Slajd8.JPG
 • Slajd9.JPG
 • Slajd10.JPG
 • Slajd11.JPG
 • Slajd12.JPG
 • Slajd13.JPG
 • Slajd14.JPG
 • Slajd15.JPG
 • Slajd16.JPG
 • Slajd17.JPG
 • Slajd18.JPG
 • Slajd19.JPG
 • Slajd20.JPG

OGŁOSZENIE 
NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
W POWIATOWYM ZESPOLE SZKÓŁ W CHMIELNIKU

 1. Nazwa i adres jednostki:

 

Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku  Adolfa Dygasińskiego 11, 26-020 Chmielnik.

 Określenie stanowiska urzędniczego:

 Główny księgowy Powiatowego  Zespołu Szkół w Chmielniku

Miejsce wykonywania pracy: Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku, ul. Adolfa Dygasińskiego 11.

 Wymagania niezbędne:

 

 1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 5. spełnia jeden z poniższych warunków:
 6. ukończył/a ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości
 7. ukończył/a średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości
 8. jest wpisany/a do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów
 9. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów

 

 • Wymagania dodatkowe:

 

 1. doświadczenie zawodowe na stanowisku księgowego lub głównego księgowego,
 2. umiejętność organizacji i koordynacji prac w dziale księgowości,
 3. umiejętność pracy w programach księgowych oraz obsługa programu Płatnik,
 4. umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji i współpracy w zespole,
 5. znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej, zamówień publicznych, przepisów podatkowych, płacowych oraz z zakresu ubezpieczeń społecznych,
 6. znajomość przepisów ustawy o rachunkowości,
 7. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego.

  1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku (w szczególności):

 9. prowadzenie rachunkowości jednostki,
 10. prowadzenia rozliczeń z ZUS i US,
 11. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 12. opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora,
 13. opracowanie planów finansowych oraz bieżąca kontrola ich wykonania,
 14. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych         z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 15. prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej,
 16. sporządzanie naliczeń odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,     przekazywanie naliczonych odpisów oraz nadzorowanie prawidłowości potrąceń i kontrolowanie zgodności wydatków z regulaminem i przepisami prawa,
 17. gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,
 18. odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo- księgową jednostki,
 19. terminowe sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i statystycznych
 20. przestrzeganie dyscypliny finansowej przy realizacji budżetu
 21. prowadzenie kontroli finansowej i realizacja innych zadań wynikających z aktów prawnych regulujących zakres odpowiedzialności Głównego księgowego,
 22. wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół  w Chmielniku należą do kompetencji Głównego księgowego.

  1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 23. wymiar czasu pracy - pełen etat (40 godzin tygodniowo)
 24. praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie
 25. oświetlenie mieszane
 26. praca umysłowa
 27. istnieje potrzeba przemieszczania się po schodach

  1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w sierpniu 2017r. jest niższy niż 6%.

 • Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny,
 2. życiorys – CV, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej,
 3. oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
 5. kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.,
 6. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu na określonym stanowisku, w przypadku trwania zatrudnienia,
 7. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 8. oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 10. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 11. w przypadku kandydata z orzeczoną niepełnosprawnością - kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, 
 12. referencje,
 13. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. Nr 0 poz. 922) oraz przyjęciu do wiadomości ,   iż dokumenty , które nie będą podlegały dalszemu procesowi rekrutacji zostaną zniszczone,
 14. dokumenty aplikacyjne takie jak list motywacyjny, cv winny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  (Dz. U. z 2016 r. Nr 0 poz. 922) i własnoręcznym podpisem.

  • Miejsce i termin składania dokumentów

Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku przy ul. A. Dygasińskiego 11  w zaklejonej kopercie  z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Głównego księgowego” umieszczonym na kopercie.

Wymagane dokumenty należy składać do dnia 11.10.2017r. do godz.15:00 (decyduje data wpływu do Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku). Dokumenty, które zostaną złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.

Wszelkie informacje o naborze oraz wyniki będą umieszczone za stronie internetowej Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku www.zs3chmielnik.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku.

Postępowanie składać się będzie z:

 1. Selekcji wstępnej, czyli weryfikacji ofert pod względem formalnym oraz wstępnej oceny merytorycznej. Po dokonaniu analizy formalnej dokumentów aplikacyjnych kandydaci zakwalifikowani do następnego etapu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
 2. Selekcji końcowej – rozmowy kwalifikacyjnej.

 

                                                   Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku
                                                                                 mgr Sławomir Wójcik

Facebook