Szkoła

Nowoczesna szkoła zawodowa nowoczesny region

 • Slajd1.PNG
 • Slajd2.PNG
 • Slajd3.PNG
 • Slajd4.PNG
 • Slajd5.PNG
 • Slajd6.PNG
 • Slajd7.PNG
 • Slajd8.PNG
 • Slajd9.PNG
 • Slajd10.PNG
 • Slajd11.PNG

Wiedza Edukacja Rozwój

 • Slajd1.JPG
 • Slajd2.JPG
 • Slajd3.JPG
 • Slajd4.JPG
 • Slajd5.JPG
 • Slajd6.JPG
 • Slajd7.JPG
 • Slajd8.JPG
 • Slajd9.JPG
 • Slajd10.JPG
 • Slajd11.JPG
 • Slajd12.JPG
 • Slajd13.JPG
 • Slajd14.JPG
 • Slajd15.JPG
 • Slajd16.JPG
 • Slajd17.JPG
 • Slajd18.JPG
 • Slajd19.JPG
 • Slajd20.JPG

                                                                                    Chmielnik, dnia  22.09.2017r.

 Znak: ZSNr3/5/2017

 ZAPYTANIE OFERTOWE

na zadanie pn. „Zakup i sukcesywna dostawa opału w sezonie grzewczym 2017/2018” dla   Powiatowego Zespołu  Szkół  w Chmielniku.

 Podstawa prawna: art. 4. pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) - wartość zmówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro.

Zamawiający: Powiat Kielecki

 1. Wrzosowa 44

                         25-211 Kielce

                         NIP: 959-16-45-790

 Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku

 1. Adolfa Dygasińskiego11

                         26-020 Chmielnik

                         tel./fax. 41 354-28-94

  e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   Przedmiot zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest węgiel kamienny o nazwie „ECO- groszek” o granulacji 5-25mm, o kaloryczności  na poziomie 26.000KJ/KG  - 120 ton,
 2. Dostawy częściowe obejmują sezon grzewczy 2017/2018 z terminem realizacji zamówienia od 09.10.2017r. do 27.04.2018r.

 Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

09111000 - 0 węgiel i paliwa na bazie węgla

09111210 – 5 Węgiel kamienny

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup i sukcesywna dostawa opału w sezonie grzewczym 2017/2018” dla  Powiatowego  Zespołu  Szkół w Chmielniku.

Przedmiot zamówienia musi spełniać  przyjęte  jako minimum niżej wymienione parametry:

 1. węgiel kamienny sortyment groszek, o granulacji 5-25mm (groszek energetyczny, płukany typ 31.2 o nazwie handlowej „ECO-groszek” o kaloryczności  na poziomie 26.000KJ/KG ) - 120 ton,
 2. wykonawca będzie dostarczał sukcesywnie przedmiot zamówienia w miarę zgłaszanych potrzeb, w ciągu 24 godzin od momentu złożenia zamówienia częściowego, do obiektów kotłowni węglowych przy ul. Mielczarskiego 7 i przy ul. Furmańskiej 1A,
 3. dostawa węgla do obiektów wymienionych w pkt. 2 winna odbywać się w dni robocze, w godzinach od 7.30 do 12.00,
 4. transport wliczony w oferowaną cenę węgla

W przypadku stwierdzenia wadliwości dostarczonego produktu opisanego                   w zapytaniu ofertowym – Wykonawca wymieni go na towar wolny od wad   w ciągu 24 godzin  od daty otrzymania reklamacji.

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo do jednostronnego rozwiązania umowy  na dostawę opału  ze skutkiem natychmiastowym.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie zrealizowania całości zmówienia określonego w zapytaniu ofertowym, bez ponoszenia konsekwencji finansowych, na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę.

 Termin realizacji zamówienia: od 09.10.2017r.  do dnia 27.04.2018 r.

                                                     Dostawy  w zależności od zgłaszanych potrzeb.

 Wymagania jakie powinien spełnić Wykonawca zamówienia w zakresie dokumentów
i oświadczeń

 1. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego (wymagana forma ORYGINAŁ).
 2. Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentu rejestrowego oraz w przypadku podmiotów występujących wspólnie).
 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
  o działalności gospodarczej,
  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ( wymagana forma – KSEROKOPIA  poświadczona za zgodność z oryginałem)
 1. Wypełnione oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z zamawiającym – Załącznik nr 7 do niniejszego zapytania ofertowego.
 1. Zaparafowany wzór umowy – Załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego .

 Termin i miejsce składania ofert

 1. Ofertę w kopercie z opisem:

Oferta cenowa na zadanie pn.: „Zakup i sukcesywna dostawa opału w sezonie grzewczym 2017/2018” dla   Powiatowego Zespołu  Szkół w Chmielniku.

należy złożyć pisemnie w terminie do dnia 29.09.2017 r. do godz. 12.00

w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zakup i sukcesywna dostawa opału w sezonie grzewczym 2017/2018” dla  Powiatowego Zespołu  Szkół w Chmielniku. ” NIE OTWIERAĆ PRZED 29.09.2017r przed godz. 12.00.

 • osobiście w siedzibie Zespół Szkół Nr 3  w Chmielniku, ul. Adolfa Dygasińskiego 11, 26-020 Chmielnik – Sekretariat lub
 • pocztą na adres: Zespół Szkół Nr 3 w Chmielniku,  ul. Adolfa Dygasińskiego 11,     26-020 Chmielnik, lub
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres                                                e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W przypadku, gdy oferta złożona na adres e-mail zostanie uznana za najkorzystniejszą Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty z oryginalnymi podpisami.

 Oferty niekompletne, nieczytelne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 Opis sposobu obliczenia ceny oraz kryteria oceny ofert

 1. Jedynym kryterium oceny ofert będzie najniższa cena brutto za 1 tonę przedmiotu zamówienia.
 2. Cenę należy przedstawić w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 4
 3. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę.
 4. Cenę ofertową brutto za 1tonę (zawierającą podatek VAT) należy wyrazić w złotych polskich (PLN).
 5. Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 6. Zaproponowana wartość brutto za całość zamówienia wykazana w formularzu ofertowym stanowi całkowite ryczałtowe wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia tj. koszt maszyny wraz  z osprzętem, transport.
 7. Wykonawca określając wynagrodzenie ryczałtowe zobowiązany jest do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania
  i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę wykonania zamówienia.
 8. Ryzyko ustalenia wynagrodzenia w formie ryczałtu spoczywa na Wykonawcy.
 9. Cena ryczałtowa wskazana przez Wykonawcę w okresie ważności umowy nie może ulec zmianie.

 Warunki odbioru wykonanych robót i warunki płatności

 1. Płatność za realizację przedmiotu zamówienia odbędzie się na podstawie jednej faktury wystawionej po dostawie częściowej  na rachunek wykonawcy  wskazany na fakturze  w terminie do 30 dni od daty złożenia poprawnej faktury.
 1. Podstawą do wystawienia faktury będzie: protokół odbioru dostawy węgla .

 Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: (Wiesław Bucki tel. 504 065 736).

 

Zatwierdził

Dyrektor Sławomir Wójcik 

 Załącznik do pobrania w zakładce zamówienia publiczne

Załącznik nr 4 – Formularz ofertowy Załącznik 4

Załącznik nr 7 - Oświadczenie Załacznik 7

Załącznik nr 6 – Umowa (wzór) Załacznik 6

 

Facebook