Szkoła
 • Ogłoszenia
 • Zarządzenie dyrektora PZS w Chmielniku nr 9.2020 z dnia 22.06.2020 r.
 • Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19
 • Komunikat Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół z dnia 20.03.2020r
 • Zasady pracy zdalnej w PZS Chmielnik

 


Godzina 900- spotkanie dyrekcji i wychowawców klas z uczniami klas pierwszych na hali sportowej.
Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku informuje, że uroczystość inauguracji roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się w dniu 01 września 2020 roku.

 1. Godzina 900- spotkanie dyrekcji i wychowawców klas z uczniami klas pierwszych na hali sportowej.
 2. Godzina 1000- spotkania z wychowawcami klas w salach lekcyjnych.
Read More

Zarządzenie dyrektora PZS w Chmielniku nr    9.2020  z dnia 22.06.2020 r.

 

Dyrekcja PZS w Chmielniku informuje, że  odbiór świadectw promocyjnych nastąpi w  dniu 26.06.2020 roku zgodnie z poniższym harmonogramem:

Świadectwa wydają wychowawcy klas.

Uczniowie LO odbierają świadectwa w budynku przy ulicy Dygasińskiego 11  przy głównym wejściu :

 1. 1ap - godzina 900
 2. 3a- godzina 930 –przekazanie nagród i wyróżnień
 3. 1cg- godzina 1000
 4. 1bg- godzina 1100

Uczniowie technikum  odbierają świadectwa w budynku przy ulicy Dygasińskiego 11  przy trzech wejściach na halę sportową :

 1. 3tps - godzina 900
 2. 3tżi- godzina 900
 3. 2tpsrw- godzina 900

 

 1. 2tżi- godzina 930
 2. 1tżi g- godzina 930
  6. 2ts g- godzina 930

 

 1. 1tip- godzina 1000
 2. 1tip- godzina 1000
 3. 1tip- godzina 1000

 

 1. 4tżi- godzina 1030 -przekazanie nagród i wyróżnień
 2. 4tm- godzina 1030-przekazanie nagród i wyróżnień

Uczniowie Szkoły Branżowej  pierwszego stopnia odbierają świadectwa w budynku przy ulicy Furmańskiej 1A.

 1. Klasa 1 smf g- godzina 900
 2. Klasa 1 smf g- godzina 930

Wszyscy uczniowie zobowiązani są do przestrzegania szkolnych procedur dotyczących bezpieczeństwa epidemicznego.

 

                                                                                                                                 Dyrektor

                                                                                                                          Sławomir Wójcik

Read More

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku w roku szkolnym 2020/2021 opracowane na podstawie Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r.

 

WYTYCZNE DLA UCZNIÓW

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Uczniowie mogą być dowożeni do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 3. Uczeń wchodzący do przestrzeni wspólnej szkoły musi zachować dystans od innych osób
  min. 1.5 m.
 4. Każdy uczeń podaje wychowawcy/do sekretariatu szkoły dane kontaktowe do opiekunów (telefon, e-mail, adres zamieszkania).
 5. Jeżeli uczeń pozostający w szkole zaobserwuje u siebie objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, zgłasza informację wychowawcy, a ten podejmuje działania zgodne z wytycznymi.
 6. Uczeń często myje ręce (obowiązkowo po przyjściu do szkoły), stosuje się do zasad ochrony podczas kichania i kaszlu, unika dotykania oczu, nosa i ust.
 7. Każdy uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się
  na stoliku szkolnym ucznia, w torbie szkolnej lub we własnej szafce. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą ani korzystać wspólnie z jednego podręcznika.
 8. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 9. Dyżurny uczeń po zakończeniu każdej lekcji otwiera okna sali lekcyjnej w celu jej przewietrzenia.
 10. Uczeń zobowiązany jest ograniczyć kontakty z pracownikami administracji oraz obsługi sprzątającej. W miarę możliwości ogranicza również kontakty z nauczycielami.
 11. Uczeń musi zdezynfekować ręce przed skorzystaniem z automatu (ul. Furmańska).
 12. Uczeń podczas przerwy międzylekcyjnej zobowiązany jest do używania maseczki ochronnej
  w częściach wspólnych budynku (korytarze, szatnie, toalety, sklepik szkolny).
 13. Podczas dokonywania zakupów w sklepiku szkolnym obowiązują zasady reżimu sanitarnego.


 WYTYCZNE DLA NAUCZYCIELI :

 1. Każdy nauczyciel ma obowiązek zapoznania się z niniejszą procedurą oraz jest zobowiązany do jej stosowania.
 2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie nauczyciele bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 3. W przypadku wystąpienia u nauczyciela będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych, powinien on niezwłocznie zawiadomić dyrekcję szkoły i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
 4. Przy wejściu do budynku szkoły nauczyciel jest zobowiązany do dezynfekowania rąk według instrukcji użycia środka dezynfekującego.
 5. Jeżeli nauczyciel zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić dyrekcję szkoły, wychowawcę ucznia, rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 6. Nauczyciel jest zobowiązany przestrzegać ogólnych zasad higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 7. Nauczyciel - opiekun pracowni ma obowiązek wskazać przedmioty i sprzęt znajdujący się w sali, którego nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Dostęp do tego sprzętu powinien być ograniczony lub, jeśli istnieje taka możliwość, powinien on zostać usunięty z sali lekcyjnej.
 8. Nauczyciel ma w obowiązku wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 9. Podczas realizacji zajęć lekcyjnych, należy ograniczyć ćwiczenia wymagające bezpośredniego kontaktu uczniów.
 10. Podczas realizacji zajęć lekcyjnych, należy ograniczyć kontakt z uczniem i zachować dystans minimum 1,5 metra.
 11. Uczeń podczas przerwy międzylekcyjnej zobowiązany jest do używania maseczki ochronnej
  w częściach wspólnych budynku (korytarze, szatnie, toalety, sklepik szkolny).
 12. Prace pisemne uczniowie powinni złożyć do wskazanych i zabezpieczonych przez nauczyciela pojemników/ pudeł/ toreb/ skrzynek lub na wydzielone półki na okres 2 dni.

WYTYCZNE DLA NAUCZYCIELI  WYCHOWANIA FIZYCZNEGO:

 1. Każdy nauczyciel ma obowiązek zapoznania się z niniejszymi procedurami oraz jest zobowiązany do ich
 2. Przed wejściem na salę gimnastyczną nauczyciel jest zobowiązany do dezynfekowania rąk według instrukcji użycia środka dezynfekującego oraz nadzorowania obowiązku dezynfekowania rąk przez wszystkich uczestników zajęć.
 3. Należy wietrzyć salę gimnastyczną każdorazowo po zajęciach wychowania fizycznego,
  a w razie potrzeby również w czasie zajęć.
 4. Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego i sportowych należy ograniczyć ćwiczenia i gry wymagające bezpośredniego kontaktu uczniów.
 5. Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego i sportowych, należy ograniczyć kontakt z uczniem i zachować dystans minimum 1,5 metra.
 6. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych zaleca się organizację zajęć wychowania fizycznego i sportowych na świeżym powietrzu.
 7. Nauczyciel powinien zapewnić mniejszą liczbę uczniów jednocześnie przebierających się w szatni.
 8. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy, przybory do ćwiczeń oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.

Wytyczne dla uczniów na zajęciach wychowania fizycznego:

 1. Każdy uczeń ma obowiązek zapoznania się z niniejszymi procedurami oraz jest zobowiązany do ich
 2. Przed wejściem na salę gimnastyczną uczeń jest zobowiązany do dezynfekowania rąk według instrukcji użycia środka dezynfekującego.
 3. Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego i sportowych należy ograniczyć kontakt z innymi uczniami i zachować dystans minimum 1,5 metra.
 4. Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego i sportowych zaleca się korzystanie przez uczniów z hali sportowej oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły oraz siłowni w parku miejskim w Chmielniku.
 5. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania własnego stroju sportowego i obuwia sportowego.
 6. Uczniowie korzystający z szatni przy hali sportowej powinni ograniczyć kontakt
  z innymi uczniami i zachować dystans minimum 1,5 metra.

 

 

WYTYCZNE DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH GASTRONOMICZNYCH OBOWIĄZUJĄCE NA LEKCJACH ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH.


 1. Każdy nauczyciel ma obowiązek zapoznania się z niniejszymi procedurami oraz jest zobowiązany
  do ich stosowania.
 2. Przed wejściem do pracowni nauczyciel jest zobowiązany do dezynfekowania rąk według instrukcji użycia środka dezynfekującego oraz nadzorowania obowiązku dezynfekowania rąk wszystkich uczestników zajęć.
 3. Należy wietrzyć pracownię w czasie zajęć co godzinę, co najmniej przez 5-10 min.
 4. Podczas realizacji zajęć praktycznych, należy ograniczyć, bezpośredni kontakt z uczniem i zachować dystans minimum 1,5 metra.
 5. Z sali, w której prowadzone są zajęcia praktyczne, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.
 6. Po każdych zajęciach używany sprzęt gastronomiczny, blaty kuchenne, stoły oraz podłoga powinny zostać umyte i zdezynfekowane.

WYTYCZNE DLA UCZNIÓW OBOWIĄZUJĄCE NA LEKCJACH ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH ,,TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH”.

 1. Każdy uczeń ma obowiązek zapoznania się z niniejszymi procedurami oraz jest zobowiązany do ich stosowania.
 2. Przed wejściem do pracowni gastronomiczną uczeń jest zobowiązany do dezynfekowania rąk według instrukcji użycia środka dezynfekującego.
 3. Uczeń posiada własny strój ochronny: fartuch, czapkę, zapaskę, oraz rękawiczki jednorazowego użytku.
 4. Podczas realizacji zajęć praktycznych należy pracować przy przydzielonym przez nauczyciela stanowisku, aby ograniczyć kontakt z innymi uczniami i zachować dystans minimum 1,5 metra.
 5. Na zajęciach praktycznych uczeń zobowiązany jest regularnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie
  z zasadami prawidłowego mycia rąk, a także do bezwzględnego używania rękawiczek jednorazowego użytku do sporządzania potraw.
 6. Uczeń bezwzględnie stosuje zasady higieny: nie podaje ręki na powitanie, zachowuje dystans,
  a także unika dotykania oczu, nosa i ust.
 7. Podczas zajęć praktycznych szczególną uwagę należy zwrócić, na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań zakupionych produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 8. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.
 9. Sprzęt wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony
  z użyciem detergentu lub dezynfekowany, a jeżeli nie ma takiej możliwości, należy zabezpieczyć go przed używaniem.
 10. Podczas degustacji rekomenduje się zalecane odległości między uczniami.
 11. Po zakończonych zajęciach uczniowie wychodzą do szatni w odstępach czasowych wyznaczonych przez nauczyciela, by zachować społeczny dystans.

 

 

Procedury obowiązujące w pracowni fryzjerskiej.

 

 1. Przed wejściem do pracowni obowiązkowa dezynfekcja rąk.
 2. Należy zachować dystans społeczny - min 1,5 metra.
 3. Należy wietrzyć pracownie co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby częściej oraz dezynfekcja stanowisk pracy.
 4. Należy unikać dotykania oczu, nosa, ust.
 5. Należy dezynfekować wszystkie narzędzia (grzebienie, szczoteki do modelowania, wałki siatkowe, itd.) fryzjerskie po każdym użyciu.
 6. W przypadku występowania takich objawów jak: katar, kaszel, kichanie, temperatura niezwłocznie powiadomić nauczyciela.
 7. Należy regularnie sprzątać i dezynfekować powierzchnie na stanowisku szkoleniowym(konsola, fotel itp.).
 8. Zaleca się, aby nie nosić biżuterii poniżej łokcia(zegarków, bransoletek, pierścionków) w czasie zajęć praktycznych na rękach, gdyż mogą one powodować nieprawidłowe mycie oraz dezynfekcję.

 

 

 

 

 

 

Wytyczne dla pracowników obsługi i administracji:

 1. Każdy pracownik obsługi i administracji ma obowiązek zapoznania się z niniejszymi procedurami oraz jest zobowiązany do ich stosowania.

 

 1. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki
  i kontaktuje się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.

 

 1. Każdy pracownik obsługi i administracji jest zobowiązany przestrzegać ogólnych zasad higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

 

 1. Pracownik administracji wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje.

 

 1. Regularnie dezynfekuje swoje stanowisko pracy (biurko, klawiaturę, telefon).

 

 1. Pracownik obsługi w miarę potrzeb pracuje w rękawiczkach i dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym.

 

 1. Wykonując prace porządkowe, wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje.

 

 1. Powierzchnie dotykowe, w tym biurka, ławki, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) regularnie dezynfekuje środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem.

 

 1. Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety czy ciągi komunikacyjne regularnie
  i starannie sprząta z użyciem wody z detergentem.

 

 1. Wietrzy części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę lub częściej (w czasie zajęć lekcyjnych).

 

 

                                                                                                    Sławomir  Wójcik

Read More

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!

Pandemia koronawirusa spowodowała, że wspólnie przeżywamy trudny czas narodowej kwarantanny. Z dnia na dzień zmieniło się nasze życie. Każdego dnia  towarzyszy nam niepokój o nasze zdrowie i zdrowie naszych rodzin. Jednocześnie w tych trudnych chwilach okazujemy sobie wzajemne wsparcie, pomagamy osobom starszym, chorym,  szczególną troską otaczamy małe dzieci. Zdajemy sobie sprawę, że zawieszenie zajęć szkolnych to rozwiązanie, które może zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa i zwiększyć  bezpieczeństwo. Dziś jest to nadrzędnym celem całego społeczeństwa. Stan ten może potrwać dłużej niż do 25 marca tego roku.  Kierując się  troską i odpowiedzialnością za naszych uczniów,  nauczyciele i wychowawcy już w dniu 12 marca rozpoczęli kształcenie zdalne, które odbywa się poprzez dziennik elektroniczny, drogą mailową oraz grupy na facebooku. Szczególnie ważne jest utrwalenie wiedzy przez uczniów klas maturalnych, istotne jest  również rozwijanie swoich kompetencji przez uczniów klas młodszych. Apeluję do Was raz jeszcze by dobrze wykorzystać ten czas. Rozwijajcie Wasze zainteresowania, korzystając z bogatych zasobów internetu, przeczytajcie ciekawe książki, obejrzyjcie ciekawy film, wykonajcie polecenia Waszych nauczycieli. Korzystajcie z ich wiedzy i doświadczenia wykorzystując nowoczesne  technologie multimedialne. Wykorzystajcie Wasze smartfony, które towarzyszą Wam każdego dnia  do wzajemnej komunikacji, przekazując  informacje koleżankom i kolegom, którzy mają utrudniony dostęp do Internetu. Codziennie dbajcie o własne  bezpieczeństwo, ściśle przestrzegając zaleceń Ministra Zdrowia oraz  Głównego Inspektora Sanitarnego.  Pamiętajcie, że zdrowie Wasze i Waszych rodzin jest wartością bezcenną. Jestem przekonany, że czas epidemii przeminie, a wówczas wszyscy powrócimy do codziennych zajęć  i obowiązków, które pomogą Wam realizować dalsze plany życiowe i marzenia. Proszę również o współpracę ze szkołą Waszych rodziców. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w razie pytań i problemów, które trzeba rozwiązać.   Dziś czekamy na rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, które określi dalsze ramy kształcenia zdalnego. Będziemy o tym informować Was na bieżąco.

Pozdrawiam wszystkich, życząc  dobrego zdrowia, wytrwałości i dyscypliny w działaniach, które pomogą pokonać koronawirusa. Jesteśmy od niego silniejsi.

 

                                                                                                                    Sławomir Wójcik

Read More

Zasady organizacji zdalnego nauczania w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

 

 1. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nauka w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku jest realizowana na odległość. Podstawową formą komunikacji wychowawców, nauczycieli z uczniami i ich rodzicami jest dziennik elektroniczny oraz droga mailowa. Materiały do samokształcenia mogą być umieszczane w zakładce MATERIAŁY DLA UCZNIA na stronie internetowej szkoły zs3chmielnik.pl. W celu włączenia większej interaktywności w procesie nauczania rekomendujemy pracę na jednej z platform: edukator.pl, epodreczniki.pl, classroom.google.com .

 

 1. Zajęcia odbywają się zgodnie z tygodniowym planem zajęć. Tematy realizowanych lekcji uwzględniają podstawę programową.

 

 1. Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość. Rekomendujemy korzystanie z materiałów multimedialnych zawartych na platformach: epodreczniki.pl,  google.classroom.com, edukator.pl  oraz w portalach  wydawnictw podręczników, z którymi współpracują nauczyciele.

 

 1. Tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas powinien uwzględniać równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć oraz możliwości psychofizyczne ucznia, a także  zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną.  Dobór narzędzi przy tej formie kształcenia powinien również uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. Koordynację powyższych zasad sprawować będą wychowawcy klas, przewodniczący zespołów przedmiotowych i zawodowych,  oraz zespół wychowawczy pod przewodnictwem Pana Roberta Gajka. Nadzór nad przebiegiem procesu zdalnego nauczania sprawuje wicedyrektor PZS w Chmielniku Pan Robert Zawierucha.

 

 1. Obowiązuje dotychczasowy Szkolny System Oceniania w oparciu, o który będzie monitorowana i sprawdzana wiedza uczniów oraz postępy w nauce. Przy ocenianiu należy jednak uwzględnić specyfikę związaną z okresem kwarantanny, sytuację rodzinną uczniów związaną z ograniczeniami wynikającymi z dostępności do Internetu, komputerów i urządzeń multimedialnych. Ocenianie powinno być prowadzone z zachowaniem rozwagi i rozsądku. W przypadku braku dostępu ucznia do Internetu lub urządzeń multimedialnych dopuszcza się wykonywanie zadań w wersji papierowej i przesyłanie zdjęć lub skanów prac w wersji elektronicznej. W sytuacjach szczególnych dopuszcza się inne możliwości komunikacji między nauczycielem i uczniem. Od uczniów oczekujemy zaangażowania w realizację zajęć prowadzonych na odległość. Liczymy na współpracę w tym zakresie z rodzicami.

 

 1. Zajęcia w ramach kształcenia zawodowego będą prowadzone przede wszystkim w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz w ograniczonym stopniu  również w zakresie zajęć praktycznych wyłącznie wtedy, gdy z programu nauczania danego zawodu wynika taka możliwość. Część niemożliwa do zrealizowania podczas nauki zdalnej, będzie mogła być realizowana w kolejnych latach nauki, a część zajęć przewidzianych do realizacji na kolejne lata będzie  można realizować zdalnie w tym roku szkolnym. Praktyki zawodowe przewidziane do realizacji w tym roku szkolnym będą zrealizowane po zakończeniu okresu kwarantanny.

 

 1. Nauczyciele i specjaliści, realizując naukę na odległość w ramach nauczania indywidualnego zobowiązani są do dostosowania sposobów oraz metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym wynikających z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych. Koordynację nauczania indywidualnego sprawują wychowawcy klas, w których uczniowie realizują nauczanie indywidualne.

 

 1. Zajęcia realizowane w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego RL. 03 są również realizowane na odległość.

 

 1. We wszystkich nieuregulowanych kwestiach decyzje będzie podejmować w ramach swoich kompetencji Dyrekcja PZS w Chmielniku oraz Rada Pedagogiczna PZS w Chmielniku.

 

                                                                                                                                   Dyrektor

                                                                                                                             Sławomir  Wójcik

 

Read More

 

 

Facebook